Ministerieel Besluit van 26 juni 2017
gepubliceerd op 01 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206160
pub.
01/12/2017
prom.
26/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206160

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, De Minister van Plaatselijke Besturen, de Stad en Huisvesting, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 98;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 mei 2017;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.24, programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om begeleidingsmaatregelen in verband met de kilometerheffing te financieren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 6.000 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 6.000 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 19 naar programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 17 en van programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR)

Basisallocatie

Aanvankelijk krediet en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 17 43.24.02

0

0

+ 6.000

+ 6.000

6.000

6.000

OA 19 01.05.02

16.365

16.365

- 6.000

- 6.000

10.365

10.365


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 juni 2017.

C. LACROIX P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^