Ministerieel Besluit van 26 maart 1999
gepubliceerd op 21 april 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022268
pub.
21/04/1999
prom.
26/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 MAART 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 33, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 november 1996 en 25 april 1997 en 37, § 16bis, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 en vervangen door de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli sluiten tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het advies van het Verzekeringscomité, uitgebracht op 25 januari 1999;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de regering op 20 maart 1998 besloten heeft de financiële middelen te besteden die het mogelijk maken maatregelen ten gunste van de chronisch zieken te nemen; dat het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, daar een eerste uitvoering van is; dat artikel 2, e) en f) van dat besluit het mogelijk maakt het genot van deze maatregelen uit te breiden tot de categorieën van rechthebbenden die zich in een toestand van afhankelijkheid bevinden; dat het bijgevolg van belang is dat dit besluit zo vlug mogelijk genomen wordt teneinde het de verschillende betrokken administraties mogelijk te maken de nodige schikkingen te treffen om de vereiste gegevensoverdracht te organiseren met het oog op een daadwerkelijke toepassing van deze maatregel op 1 januari 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 23 februari 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 2 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/06/1998 pub. 09/06/1998 numac 1998022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli sluiten tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt : « Hetzelfde geldt voor de informatie met betrekking tot het feit dat een rechthebbende voldoet aan de vereiste afhankelijkheidsvoorwaarden om een integratietegemoetkoming in de categorie III of IV, of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, categorie II, III of IV, zoals bedoeld in het voorgaande lid, te genieten, alhoewel hij de tegemoetkoming niet geniet omwille van de inkomensvoorwaarde die voorzien is in artikel 7, § 1 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Brussel, 26 maart 1999.

Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^