Ministerieel Besluit van 26 maart 2012
gepubliceerd op 23 april 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 73 Deinze-De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 65.706

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014092
pub.
23/04/2012
prom.
26/03/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 73 Deinze-De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 65.706


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd door de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende NMBS-Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17, vervangen door de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/658/73 van 3 december 2002;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 73 Deinze-De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 65.706;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 73 Deinze-De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 65.706, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A45, en 2°, a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit : 1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;2) een afsluitsysteem voor voetgangers en fietsers links van de weg, aan weerszijden van de overweg;3) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;4) een verkeersbord A45 links van de weg, aan weerszijden van de overweg;5) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;6) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/658/73 van 3 december 2002 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 79.

Brussel, 26 maart 2012.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^