Ministerieel Besluit van 26 maart 2012
gepubliceerd op 13 april 2012

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031170
pub.
13/04/2012
prom.
26/03/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011


De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen;

Gelet op artikel 3, §§ 1, 2, 3 en 4, artikel 4 en artikel 12 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011 houdende de oprichting van het Technisch Comité van de reisagentschappen;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor een mandaat als leden van het Technisch Comité van de reisagentschappen, ingevoerd door een besluit van 7 juli 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 februari 2012;

Overwegende dat op de datum van de afsluiting van de oproep tot kandidaten het aantal door de administratie ontvangen dossiers omtrent de kandidaatstelling 2 bedroeg;

Overwegende dat de benoeming van het lid gebeurd is na vergelijking van de titels en verdiensten;

Op voorstel van de Minister van Economie, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd als lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr. Anne-Marie Duquesne.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 26 maart 2012.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^