Ministerieel Besluit van 26 maart 2014
gepubliceerd op 07 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratief

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2014011268
pub.
07/05/2014
prom.
26/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


26 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 sluiten houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43


De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie, Gelet op de Beschikking nr. 435/2007/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie (EIF) van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 in het kader van het algemeen programma `Solidariteit en beheer van de migratiestromen'.

Gelet op de Beschikking 2008/457/EG van de Europese Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 2007/435/EG van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002, Titel XII, Hoofdstuk I, inzonderheid op de artikelen 182 en 183;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2003, inzonderheid op artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 sluiten houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 november 2013, Besluit : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 sluiten houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43 wordt de bijlage bij het ministerieel besluit vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Brussel, 26 maart 2014.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federale pijler.

Einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven : 30 juni 2014

Eindbegunstigde Bénéficiaire final

Bedrag van de toelage (euros) Montant de la subvention (euros)

Te storten op rekeningnummer A verser sur le compte bancaire n°

O.C.M.W. Antwerpen

50.000,00

091-0108480-63

O.C.M.W. Brussel C.P.A.S. de Bruxelles

41.368,27

091-0008755-54

C.P.A.S. de Charleroi

50.000,00

091-0009548-71

O.C.M.W. Gent

50.000,00

091-0009374-91

C.P.A.S. de Liège

15.124,84

091-0009793-25

Totaal / Total

206.493,11


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federale pijler.

De Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^