Ministerieel Besluit van 26 mei 2003
gepubliceerd op 27 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022640
pub.
27/05/2003
prom.
26/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 MEI 2003. - Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 april 2003, 4 april 2003, 9 april 2003, 29 april 2003, 9 mei 2003 en 26 mei 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza;

Gelet op de Beschikking 2003/289/EG van de Commissie van 25 april 2003, gewijzigd op 8 mei 2003 en 16 mei 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het onontbeerlijk is de sanitaire maatregelen aan te passen aan de evolutie van de toestand wat aviaire influenza betreft, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities : 1. FAVV : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Art. 2.§ 1er. Voor de toepassing van dit besluit wordt een gebied afgebakend, compartiment Antwerpen-Limburg geheten, dat het grondgebied van de provincies Antwerpen en Limburg omvat. § 2. Het compartiment Antwerpen-Limburg wordt beschouwd als een risicogebied, zoals gedefinieerd in het ministerieel besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza. § 3. In het compartiment Antwerpen-Limburg zijn de volgende maatregelen van kracht : 1. Het verzenden van levend pluimvee en broedeieren naar andere lid-Staten van de Europese Unie of naar derde landen is verboden.2. Het vervoer van pluimvee en broedeieren is verboden, behalve volgens de voorschriften van het FAVV.3. De afvoer van consumptie-eieren vanaf pluimveebedrijven en vanaf pakstations waar pluimvee aanwezig is, is verboden, behalve volgens de voorschriften van het FAVV.4. Het vervoer van pluimveemest en gebruikt strooisel is verboden, behalve volgens de voorschriften van het FAVV.5. Van elk vervoermiddel dat een bedrijf verlaat waar pluimvee wordt gehouden, moeten de wielen en de banden worden ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 16 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003022476 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2003.

Brussel, 26 mei 2003.

J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^