Ministerieel Besluit van 26 mei 2011
gepubliceerd op 08 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de administratieve dienst met boekhoud-kundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003218
pub.
08/06/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de administratieve dienst met boekhoud-kundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op de programmawet van 8 juni 2008, artikel 73;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 2007;

Gelet op het gemotiveerde advies van het Hoog Overlegcomité, gegeven op 27 april 2011, Besluit :

Artikel 1.In het gebied van het Sectorcomité II (Financiën), wordt een basisoverlegcomité opgericht voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Fedorest en voor de restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 mei 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^