Ministerieel Besluit van 26 oktober 2012
gepubliceerd op 09 november 2012

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Oper

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2012011433
pub.
09/11/2012
prom.
26/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » van de Federale Overheid - ESF 2007-2013


De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002, artikelen 182 en 183;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;

Gelet op de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op de wet van 6 juni 2012 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF (2007BE052PO003) 2007-2013, goedgekeurd door de Europese Commissie op 18 december 2007;

Gelet op de beslissing van het selectiecomité van 26 juni 2012 als voorzien in voormeld operationeel programma, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De toelage als bedoeld in artikel 3 van dit besluit wordt aangewend ter uitvoering van het federaal operationeel programma ESF 2007-2013. § 2. De toelage wordt toegekend voor het jaar 2012. § 3. De uitvoering als bedoeld in § 1 gebeurt volgens de bepalingen van voormeld operationeel programma, volgens de bepalingen voorzien in de handleidingen die ter uitvoering van dit operationeel programma goedgekeurd zijn door de Europese Commissie op basis van de verordeningen 1081/2006, 1083/2006 en 1828/2006 en volgens de bepalingen voorzien in deze verordeningen.

Art. 2.De toelage voorzien in artikel 3 van dit besluit komt ten laste van de kredieten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor het begrotingsjaar 2012.

Deze toelage wordt aangerekend op de basisallocatie 56.22.031001.

Art. 3.Een ESF toelage van maximum 595.000,00 euro wordt toegekend aan het project « Versterking van de meerjarige sensibilisatiecampagne tewerkstelling van oudere werknemers ». Dit project wordt uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Brussel, 26 oktober 2012.

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^