Ministerieel Besluit van 26 september 2011
gepubliceerd op 30 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009700
pub.
30/09/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2011. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 259bis -9, § 3, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998 en gewijzigd door de wet van 31 januari 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010009791 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage;

Gelet op het besluit van de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie van 21 september 2011 waarbij de programma's voor het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage voor het gerechtelijk jaar 2011-2012 worden goedgekeurd, Besluit :

Artikel 1.De programma's voor het gerechtelijk jaar 2011-2012 van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage bedoeld in artikel 259bis -9, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, voorbereid door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie samengekomen op 7 september 2011 en goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie op 21 september 2011, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden bekrachtigd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 23 september 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010009791 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage sluiten houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 26 september 2011.

S. DE CLERCK

Bijlage HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE Examenprogramma's voor het gerechtelijk jaar 2011-2012 Voorbereid door de verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie tijdens haar vergadering van 7 september 2011 Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie op 21 september 2011 Afdeling 1. - Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage bestaat uit twee delen : 1° een schriftelijk deel dat twee proeven omvat : a) eerste proef : Enerzijds, het opstellen van een verhandeling van maximum vier bladzijden over een opgelegd onderwerp van sociale, economische, politieke of culturele aard in verband met het recht. Anderzijds, een meerkeuzevragenlijst om de juridische basiskennis, de kennis over de rechterlijke organisatie en de werking ervan, en de algemene ontwikkeling van de kandidaten te testen.

De kandidaten beschikken over 5 uren 30 minuten. b) tweede proef : Het opstellen van een korte inhoud van een rechterlijke beslissing, het aanduiden van de trefwoorden die haar kenmerken en het opstellen van een commentaar. De kandidaten hebben de keuze uit twee materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht.

Zij vermelden hun keuze in hun aanvraag tot deelname aan het examen.

De kandidaten beschikken over vier uren. 2° een mondeling deel dat omvat : a) een bespreking vertrekkende vanuit een casus die de kandidaten wordt voorgelegd, en die zij gedurende maximum 60 minuten mogen voorbereiden. De kandidaten hebben de keuze uit twee materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht.

Zij vermelden hun keuze in hun aanvraag tot deelname aan het examen.

Zij mogen hun wetboeken meebrengen. b) eventueel, een gedachtewisseling over : - andere juridische vragen van algemene aard; - de rechterlijke organisatie en de werking ervan; - de motivatie van de kandidaat; - het schriftelijke deel.

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op de eerste schriftelijke proef (d.i. 60 % op het totaal van de punten op de verhandeling en de meerkeuzevragen samen) worden toegelaten tot de tweede proef van het schriftelijke deel.

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op de tweede proef van het schriftelijke deel worden toegelaten tot het mondelinge deel.

Worden gerangschikt, de kandidaten die voor het mondelinge deel ten minste 60 % van de punten hebben behaald. Afdeling 2. - Examen inzake beroepsbekwaamheid

Het examen inzake beroepsbekwaamheid bestaat uit twee delen : 1° een schriftelijk deel dat de volgende proeven omvat : a) eerste proef : Enerzijds, het opstellen van een verhandeling van maximum vier bladzijden over een opgelegd actueel onderwerp van sociale, economische, politieke of culturele aard in verband met het recht. Anderzijds, een meerkeuzevragenlijst om de juridische basiskennis, de kennis over de rechterlijke organisatie en de werking ervan, en de algemene ontwikkeling van de kandidaten te testen.

De kandidaten beschikken over 5 uren 30 minuten. b) tweede proef : Het opstellen van een, zowel vormelijk als inhoudelijk, correct vonnis over een zaak waarvan de gegevens in de vorm van een volledig dossier ter beschikking worden gesteld. De kandidaten hebben de keuze uit drie materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Zij vermelden hun keuze in hun aanvraag tot deelname aan het examen.

Zij mogen hun wetboeken meebrengen.

De kandidaten beschikken over zes uren. c) psychologische proeven : In het kader van het schriftelijke gedeelte, kunnen de kandidaten worden onderworpen aan psychologische proeven, meer bepaald : - een cognitief-analytische test die kan worden georganiseerd in het kader van de eerste schriftelijke proef of voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de tweede schriftelijke proef, en - een persoonlijkheidsvragenlijst die kan worden georganiseerd voor de kandidaten die geslaagd zijn voor de tweede schriftelijke proef. De cognitiefanalytische test en de persoonlijkheidsvragenlijst zijn niet eliminerend, maar dienen enkel als bijkomende bron van informatie bij het mondelinge deel. De informatie afkomstig van de resultaten van psychologische proeven zal worden gevalideerd door een psycholoog na een bespreking met de kandidaten. 2° een mondeling deel dat omvat : a) een bespreking vertrekkende vanuit een casus die de kandidaten wordt voorgelegd, en die zij gedurende maximum 60 minuten mogen voorbereiden. De kandidaten hebben de keuze uit drie materies : - burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht; - strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht; - sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Zij vermelden hun keuze in hun aanvraag tot deelname aan het examen.

Zij mogen hun wetboeken meebrengen. b) eventueel, een gedachtewisseling over : - andere juridische vragen van algemene aard; - de rechterlijke organisatie en de werking ervan; - de motivatie van de kandidaat; - het schriftelijke deel; - de resultaten van de psychologische proeven.

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op de eerste schriftelijke proef (d.i. 60 % op het totaal van de punten op de verhandeling en de meerkeuzevragen samen) worden toegelaten tot de tweede proef van het schriftelijke deel.

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op de tweede schriftelijke proef worden toegelaten tot het mondelinge deel.

Deze kandidaten moeten bovendien de psychologische proeven hebben afgelegd die zullen worden georganiseerd.

De kandidaten die voor het mondelinge deel ten minste 60 % van de punten hebben behaald, behalen het getuigschrift van beroepsbekwaamheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 26 september 2011 houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen tot de gerechtelijke stage.

De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^