Ministerieel Besluit van 26 september 2018
gepubliceerd op 27 september 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018014056
pub.
27/09/2018
prom.
26/09/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014056

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


26 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest


De Minister van Landbouw, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 9bis, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gewijzigd door de wetten van 5 februari 1999, 24 december 2002 en 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, d);

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 26 september 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 26 september 2018;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat Afrikaanse varkenspest onverwacht werd vastgesteld bij de wilde fauna en er bijgevolg een hoog risico is op besmetting van de gehouden varkens, heeft dit besluit tot doel om de introductie en verspreiding van Afrikaanse varkenspest naar Belgische varkensbedrijven dringend te verhinderen;

Besluit :

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities : 1. Van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest;2. Van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten. § 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verder verstaan onder: 1° Besmet gebied: gebied afgebakend naar aanleiding van gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in de provincie Luxemburg : met de wijzers van de klok mee : - de grens met Frankrijk - de N85 - de N83 - de N891 - Rue du Pont Neuf - Rue du Lieutenant de Crépy - Pont Charreau - Rue de Chiny - Rue de Marbehan - Rue de la Civan - Rue de Moreau - de N879 : Grand-Rue - de N897 - Rue des Anglières - Rue du Pont de Virton - Rue Maurice Grévisse - Rue du 24 Août - de E411/E25 - de grens met het Groothertogdom Luxemburg;2° LCE : lokale controle-eenheid van het Agentschap. HOOFDSTUK I. - Maatregelen in het besmet gebied

Art. 2.Alle varkens gehouden in het besmet gebied dienen verplicht gedood te worden binnen de 5 dagen na publicatie van dit besluit dat dienst doet als afmakingsbevel voor de tenuitvoerlegging van de maatregel.

Art. 3.Voor de bedrijven met 10 of meer varkens gelegen in het besmet gebied gelden de volgende maatregelen : 1. De officiële dierenarts betekent het afmakingsbevel aan de varkenshouder en zendt een afschrift ervan aan de Burgemeester;2. De officiële dierenarts verwittigt een deskundige om een schatting van de aanwezige levende varkens uit te voeren;3. De varkens zullen worden afgemaakt en de kadavers worden afgevoerd volgens de instructies van het Agentschap;4. De officiële dierenarts kan, indien nodig, een beroep doen op de burgemeester voor het treffen van maatregelen die voor de uitvoering van het afmakingsbevel noodzakelijk zijn.

Art. 4.Voor de bedrijven met minder dan 10 varkens gelegen in het besmet gebied gelden de volgende maatregelen : 1. De burgemeester betekent het afmakingsbevel aan de varkenshouder en stelt een erkende dierenarts aan om de maatregel uit te voeren;2. De erkende dierenarts aangesteld door de burgemeester maakt een inventaris met categorisatie van de aanwezige varkens op volgens de instructies van het Agentschap en euthanaseert alle aanwezige varkens;3. In geval één of meerdere van de te euthanaseren varkens klinische symptomen vertonen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest, wordt dit onmiddellijk gemeld aan de LCE door de erkende dierenarts die werd aangesteld door de burgermeester;4. De varkenshouder laat de kadavers afvoeren volgens de instructies van het Agentschap.

Art. 5.Het is verboden om de varkensbedrijven gelegen in het besmet gebied te herbevolken.

Art. 6.Binnen de perken van het daartoe bestemde begrotingsartikel wordt aan de eigenaar van de op bevel afgemaakte varkens en aan de deskundige schatters en ten laste van het Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten een vergoeding toegekend overeenkomstig artikelen 15, 16 en 17 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest.

Art. 7.Indien de houder van varkens van een bedrijf gelegen in het besmet gebied, één or meer maatregelen bepaald door dit besluit of opgelegd door de officiële dierenarts, niet toepast, treft de burgemeester deze maatregelen ambtshalve op kosten van de houder onder toezicht van de politie, overeenkomstig artikel 27 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. De kosten veroorzaakt door het ambtshalve toepassen van maatregelen van gezondheidspolitie worden door het gemeentebestuur teruggevorderd. De eigenaar van de afgemaakte varkens ontvangt geen vergoeding door het Fonds.

Art. 8.Alle varkens gehouden in niet-geregistreerde bedrijven in het besmet gebied moeten worden afgemaakt zonder schatting en zonder vergoeding, onverminderd de gerechtelijke vervolgingen ten laste van de overtreder. De burgemeester beveelt die afmaking.

Art. 9.Elk gehouden varken afkomstig uit het besmet gebied waarvan de aanwezigheid op de openbare weg, in een openbare plaats of op een andermans eigendom een overtreding van dit besluit uitmaakt, wordt op bevel van de burgemeester onmiddellijk afgemaakt onder de voorwaarden bepaald bij artikel 8.

Art. 10.Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest is de burgemeester verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorgeschreven maatregelen in het besmet gebied. HOOFDSTUK II. - Maatregelen op het ganse grondgebied

Art. 11.Het verzamelen van varkens is verboden.

Het laden van varkens van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig en het lossen van varkens van eenzelfde voertuig op verschillende bedrijven zijn verboden.

Art. 12.De veehouder laat niemand in contact komen met varkens op zijn bedrijf tenzij dit strikt noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.

Art. 13.De veehouder garandeert dat het contact met varkens van zijn bedrijf verboden is voor iedereen die direct contact heeft gehad met een wild varken tijdens de voorafgaande 72 uur.

Art. 14.Alle materiaal, voeder, machines en apparatuur dat met het virus van Afrikaanse varkenspest verontreinigd zou kunnen zijn, mag niet op een varkensbeslag worden binnengebracht.

Art. 15.Varkens die in een beslag worden aangevoerd, moeten gedurende 4 weken afgezonderd gehuisvest worden.

Art. 16.Onverminderd de aangifteplicht als bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, mag een houder geen enkele medische behandeling instellen bij een groep zieke varkens zonder eerst een dierenarts te ontbieden die een diagnose stelt en monsters neemt voor onderzoek op Afrikaanse varkenspest overeenkomstig de instructies van het Agentschap.

Art. 17.Alle operationele kosten en kosten verbonden aan de opdracht van de dierenartsen aangesteld door de burgemeester voor de uitvoering van artikels 3 en 4 zijn ten laste van het Agentschap. De bijhorende verdere praktische regels worden vastgesteld door het Agentschap.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking op 28 september 2018.

Brussel, 26 september 2018.

D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^