Ministerieel Besluit van 27 april 2001
gepubliceerd op 28 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen 2001

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012368
pub.
28/04/2001
prom.
27/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen 2001 (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997, 13 februari 1998, 22 december 1998, 26 maart 1999 en 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 110, § 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 en 131bis, § 2, derde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 60, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 december 1996 en 22 december 1997, 75bis, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1993 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 juli 1993, 22 oktober 1993 en 9 juli 2000 en 75ter, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1993;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 15 maart 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 29 maart 2001;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 17 april 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen en de diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zo vlug mogelijk dienen op de hoogte gebracht te worden van de maatregelen voorzien bij dit besluit om ze toe te laten tijdig de administratieve procedures aan te passen aan de nieuwe maatregelen voorzien bij dit besluit, Besluit :

Artikel 1.In artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 13 december 1996 en 22 december 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A) het tweede lid, 3°, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3° het nettobedrag van dit inkomen bedraagt per maand niet meer dan zesentwintig maal 30 pct. van het maximum dagbedrag van de werkloosheidsuitkering van de werkloze met gezinslast, zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 114 van het koninklijk besluit en de echtgeno(o)t(e) geniet voor de beschouwde maand geen vervangingsinkomen, behalve indien dit toegekend wordt ingevolge arbeidsongeschiktheid in de tewerkstelling met een inkomen dat in toepassing van deze bepaling niet als een beroepsinkomen wordt beschouwd en voor zover het nettobedrag van dit vervangingsinkomen de voormelde grens niet overschrijdt. »;

B) tussen het derde en het vierde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « De vereiste vermeld in het tweede lid, 3°, is slechts vervuld indien gelijktijdig voldaan wordt aan volgende voorwaarden : 1° het contractueel voorziene loon voor een volledige maand overschrijdt de voormelde grens niet;deze voorwaarde geldt slechts indien de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of door één of meer aaneensluitende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur, waarvan de totale duur ten minste één maand bedraagt; 2° het werkelijk ontvangen loon voor de beschouwde kalendermaand overschrijdt de voormelde grens niet.» ;

C) het laatste lid wordt vervangen door de volgende bepaling : « Voor de toepassing van het tweede lid, 3°, wordt het inkomen van de echtgeno(o)t(e), voortvloeiend uit arbeid in loondienst, geacht betrekking te hebben op de periode tijdens dewelke de echtgeno(o)t(e) verbonden was door een arbeidsovereenkomst. »

Art. 2.In artikel 75bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1993 en gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 15 juli 1993, 22 oktober 1993 en 9 juli 2000, wordt het tweede lid vervangen door de volgende bepaling : « Voor de toepassing van het eerste lid wordt gedurende de eerste twaalf maanden van werkloosheid vastgesteld overeenkomstig artikel 114 van het koninklijk besluit, het bedrag van de daguitkering slechts in aanmerking genomen ten belope van een percentage gelijk aan 100, verminderd met het percentage inzake bedrijfsvoorheffing dat krachtens de fiscale wetgeving geldt voor werkloosheidsuitkeringen, wanneer de aanvrager een samenwonende werknemer is in de zin van artikel 110, § 3, van het koninklijk besluit. »

Art. 3.In artikel 75ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1993, worden de woorden "het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 114" vervangen door de woorden "het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001, met uitzondering van de artikelen 2 en 3 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2001.

Châteauneuf-de-Grasse, 27 april 2001.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951;

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963;

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967;

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967;

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978;

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982;

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985;

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997;

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 10 april 1999;

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999;

Wet van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1996;

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992;

Ministerieel besluit van 27 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1993;

Ministerieel besluit van 15 juli 1993, Belgisch Staatsblad van 24 juli 1993;

Ministerieel besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 19 november 1993;

Ministerieel besluit van 13 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 januari 1998;

Ministerieel besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000016228 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 maart 1997, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Belgisch Int sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 juli 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^