Ministerieel Besluit van 27 april 2012
gepubliceerd op 23 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031268
pub.
23/05/2012
prom.
27/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 16 februari 2012, goedgekeurd op 8 maart 2012;

Gelet op het advies nr. 51.233/3 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de Uitvoeringsrichtlijn 2012/1/EU van de Commissie van 6 januari 2012 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan het gewas Oryza sativa moet voldoen.

Art. 2.In bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wordt punt 3.A vervangen door : « A. Oryza sativa : Het aantal planten dat duidelijk als besmet met Fusarium fujikuroi kan worden herkend, mag niet meer bedragen dan : - 2 per 200 m2 voor de productie van basiszaad, - 4 per 200 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste nabouw, - 8 per 200 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de tweede nabouw.

Het aantal planten dat duidelijk als wilde planten of als planten met rode zaden kan worden herkend, mag niet meer bedragen dan : - 0 voor de productie van basiszaad; - 1 per 100 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste en de tweede nabouw. » Brussel, 27 april 2012.

B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^