Ministerieel Besluit van 27 april 2020
gepubliceerd op 07 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.000.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020041009
pub.
07/05/2020
prom.
27/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041009

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


27 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.000.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2012 pub. 11/06/2013 numac 2013000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers. - Duitse vertaling sluiten houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, artikel 43;

Gelet op de Financie wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten voor het begrotingsjaar 2020, programma 25.56;

Gelet op de wet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, artikel 2;

Gelet op de gunstige adviezen van het Beoordelingscomité gegeven op 5 december 2019 en 6 februari 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 april 2020;

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 25 april 2020;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, artikelen 33 en 121 tot 124, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van één miljoen euro (1.000.000 euro), waarvan vijfhonderdduizend euro (500.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4130 01, driehonderdduizend euro (300.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4500 01 en tweehonderdduizend euro (200.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4500 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 27 april 2020.

D. DUCARME

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 april 2020 tot toekenning van een toelage van 1.000.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten.

De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^