Ministerieel Besluit van 27 augustus 1999
gepubliceerd op 11 september 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende het model van attest, bedoeld in artikel 46, § 3, van het KB/WIB 92, zoals vervangen door het koninklijk besluit van 9 juni 1999

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
1999015231
pub.
11/09/1999
prom.
27/08/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


27 AUGUSTUS 1999. - Ministerieel besluit houdende het model van attest, bedoeld in artikel 46, § 3, van het KB/WIB 92, zoals vervangen door het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999003385 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat in België voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, uitvoer of integrale kwaliteitszorg wordt tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999003384 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat als hooggekwalificeerd onderzoeker in België voor wetenschappelijk onderzoek wordt tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999015144 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Belgische grensarbeiders in uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, n van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten


De Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald artikel 67, zoals vervangen door de wet van 27 oktober 1997 houdende fiscale maatregelen ter bevordering van de uitvoer en van het onderzoek;

Gelet op het KB/WIB 92, in het bijzonder artikel 46, zoals vervangen door het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999003385 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat in België voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, uitvoer of integrale kwaliteitszorg wordt tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999003384 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van belastingvrijstelling voor personeel dat als hooggekwalificeerd onderzoeker in België voor wetenschappelijk onderzoek wordt tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999015144 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999012439 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de Belgische grensarbeiders in uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, n van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten, Besluit : Enig artikel. Het model van het attest bedoeld in artikel 46, § 3, van het KB/WIB 92 en het model van het in te vullen formulier voor het verkrijgen van dit attest worden vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

Brussel, 27 augustus 1999.

P. CHEVALIER

ATTEST VOOR HET AANSLAGJAAR... (Artikel 67, § 1, 3°, WIB 92) Bij toepassing van artikel 46 van het KB/WIB 92, wordt dit attest uitgereikt aan de volgende onderneming : Naam : . . . . .

Adres : . . . . .

BTW-nummer : . . . . . op haar verzoek en op basis van haar verklaringen en van de stavingsstukken, ter bevestiging van het feit dat de heer/mevrouw (1) . . . . . - werd aangeworven tijdens het belastbare tijdperk en voltijds in de onderneming in België was tewerkgesteld voor de betrekking van diensthoofd voor de uitvoer onder de voorwaarden van artikel 67 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vanaf zijn/haar aanwerving tot het einde van het belastbare tijdperk (1); - voltijds in de onderneming in België was tewerkgesteld voor de betrekking van diensthoofd voor de uitvoer onder de voorwaarden van artikel 67 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de loop van het belastbare tijdperk, en dat de heer/mevrouw (1) . . . . . werd aangeworven onder de voorwaarden bepaald in artikel 67, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1); - voltijds in de onderneming in België was tewerkgesteld voor de betrekking van diensthoofd voor de uitvoer onder de voorwaarden van artikel 67 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gedurende het hele belastbare tijdperk (1); - voltijds in de onderneming in België was tewerkgesteld voor de betrekking van diensthoofd voor de uitvoer, onder de voorwaarden van artikel 67 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gedurende het hele belastbare tijdperk, en dat de heer/mevrouw (1) . . . . . aangeworven bij toepassing van artikel 67, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gedurende het hele belastbare tijdperk in de betrekking van diensthoofd behouden bleef (1).

Dit attest moet bij de aangifte in de inkomstenbelastingen worden gevoegd.

Handtekening. ______ (1) Schrappen wat niet past. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^