Ministerieel Besluit van 27 augustus 2014
gepubliceerd op 26 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014205719
pub.
26/11/2014
prom.
27/08/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2014. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen


De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's De Minister van Begroting Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022885 bron ministerie van economische zaken, van binnenlandse zaken, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van tewerkstelling en arbeid, van middenstand en landbouw en van financien Koninklijk besluit inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 27 februari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 juli 2014;

Gelet op de beperkte offerteaanvraag uitgeschreven op 27 mei 2013 en die in bijlage aan dit besluit is gehecht;

Gelet op de regelmatig ontvangen offertes op de afsluitingsdatum van de aanbesteding;

Gelet op het feit dat als toewijzingscriteria de globale jaarprijs voor 60 % en de kwaliteit van het plan van aanpak voor 40 % werden weerhouden, Besluit :

Artikel 1.De heer Patrik VAN BOURGOGNIE, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, worden benoemd tot revisor bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2012 tot 2017.

Art. 2.De maximale vergoeding per gecontroleerd begrotingsjaar mag het bedrag van EUR 24.000,00 (excl. B.T.W.) niet overschrijden.

Art. 3.In afwijking van artikel 2, zal elke aanvullende prestatie die door de voogdijoverheid gevraagd wordt, en die in het onmiddellijke verlengde ligt van de toegewezen opdracht, vergoed worden op basis van de volgende forfaitaire bedragen : . Partner : EUR 150/uur (excl. B.T.W.); . Manager : EUR 120/uur (excl. B.T.W.); . Assistant Manager : EUR 105/uur (excl. B.T.W.); . Supervisor : EUR 90/uur (excl. B.T.W.); . Auditors : EUR 65/uur (excl. B.T.W.).

Art. 4.- Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 augustus 2014 De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, P. COURARD De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^