Ministerieel Besluit van 27 december 2010
gepubliceerd op 19 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de "Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200188
pub.
19/01/2011
prom.
27/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de "Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" (Raad van het Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten)


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 43, tweede lid;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2007 betreffende de "Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux", gewijzigd bij besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009;

Gelet op de voorstellen van betrokken beroepssector;

Overwegende dat de samenstelling van de Raad van het Fonds bij besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 werd uitgebreid door de toevoeging van een vertegenwoordiger van de slachthuizen en dat dus een gewoon lid en een plaatsvervangend lid voor die sector aangewezen moeten worden;

Overwegende dat bij de benoemingen waarop dit besluit betrekking werd voldaan aan de regel op grond waarvan hoogstens twee derde van de leden van een adviesorgaan van hetzelfde geslacht zijn, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2007 betreffende de "Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" als lid van de Raad aangewezen :

Organisatie

Gewoon lid

Plaatsvervangend lid

Slachthuizen (artikel 3, 13°)

De heer Patrick Schifflers

Mevr. Diane Vanhentenrijk


Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 27 december 2010.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^