Ministerieel Besluit van 27 december 2013
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007331
pub.
30/12/2013
prom.
27/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, artikel 3, vervangen bij de wet van 27 maart 2003, artikel 10bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1976, artikel 4, artikel 16, 4°, vervangen bij de wet van 13 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 28 februari 2007, zoals gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, en artikel 16bis, 3°, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1976;

Gelet op de wet van 19 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht, artikel 6, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 december 2008;

Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, de artikelen 21, tweede lid, en 139, eerste lid, vervangen bij de wet van 31 december 2013;

Gelet op de wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel, artikel 28, eerste lid;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, artikel 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren, artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het aktief kader van de krijgsmacht, artikel 3, § 6, vervangen bij het koninklijk besluit van ...;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1978 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten, artikel 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 september 2003, artikel 8, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 juni 2005, en artikel 20, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 1998 betreffende het uniform van de militairen, artikel 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2007, 6 april 2010 en 26 augustus 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het aktief kader van de krijgsmacht;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 september 1977 betreffende het statuut van het militair personeel van het tijdelijk kader van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 1987 betreffende de uitoefening van het ambt en de dienstprestaties van de militairen beneden de rang van officier van de actieve kaders van de land-, de lucht- en van de zeemacht en van de medische dienst;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven, door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af te leggen met het oog op de bevordering tot de graad van majoor of tot een gelijkwaardige graad;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 1994 betreffende de overgang van de vrijwilligers en kandidaat-vrijwilligers van niveau 4 naar niveau 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998007150 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht sluiten betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002007076 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren sluiten betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult sluiten tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-360 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 31 oktober 2013;

Gelet op het advies 54.489/4 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK 1. - DE DIENSTNEMINGS-, OF NIEUWE DIENSTNEMINGSSAKTE VAN DE MILITAIREN DIE EEN BEPAALDE DUUR LOOPBAAN VERVULLEN

Artikel 1.De dienstnemings- of nieuwe dienstnemingsakte van de militairen die een bepaalde duur loopbaan vervullen wordt opgemaakt volgens het model in bijlage 1 bij dit besluit. HOOFDSTUK 2. - DE DIENSTNEMINGSAKTE VAN DE KANDIDAAT-MILITAIREN VAN HET RESERVEKADER

Art. 2.De dienstnemingsakte in de hoedanigheid van kandidaat-militair van het reservekader wordt opgemaakt volgens het model in bijlage 2 bij dit besluit. HOOFDSTUK 3. - WIJZIGINGSBEPALING Afdeling 1. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 31 MAART 1971

BETREFFENDE DE SAMENSTELLING EN DE WERKING VAN DE BEVORDERINGSCOMITES

Art. 3.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 8°, vervangen bij het ministerieel besluit van 7 september 2007, worden de woorden "16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever" vervangen door de woorden "28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht";2° in paragraaf 1, 10°, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten betreffende de bevordering van de officieren en onderofficieren en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 augustus 1996 houdende aanduiding van de hoofdofficier die, wa sluiten, worden de woorden "20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht" vervangen door de woorden "28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht";3° paragraaf 2, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 september 2004 en 7 september 2007, wordt opgeheven.

Art. 4.in artikel 3, eerste lid, en 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden ", de vice-chef defensie" opgeheven.

Art. 5.In de artikelen 5, eerste lid, 1°, 6, 1°, 10, § 1, a., 1°, 10bis, eerste lid, a., 1°, 12, eerste lid, a., 1°, 13, § 1, a., 1°, 14, eerste lid, 1°, en 14bis, 1°, van hetzelfde besluit worden de woorden "en de vice-chef defensie" opgeheven. Afdeling 2. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 3 APRIL 1973

BETREFFENDE DE ONDERSCHEIDINGSTEKENS WELKE GEDRAGEN WORDEN DOOR DE OFFICIEREN GESPROTEN UIT DE KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL EN DE LEERLINGEN VAN DEZE SCHOOL

Art. 6.In de artikelen 1, §§ 1 en 2, 2, §§ 1 en 2, en in de bijlage van het ministerieel besluit van 3 april 1973 betreffende de onderscheidingstekens welke gedragen worden door de officieren gesproten uit de koninklijke militaire school en de leerlingen van deze school worden de woorden "koninklijke militaire school" vervangen door de woorden "Koninklijke Militaire School". Afdeling 3. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS

1994 BETREFFENDE DE DIENSTNEMINGEN EN WEDERDIENSTNEMINGEN VAN DE KANDIDAAT-MILITAIREN VAN HET ACTIEF KADER

Art. 7.De artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader worden opgeheven.

Art. 8.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "2" vervangen door de woorden "bij dit besluit"

Art. 9.De bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2, vervangen bij het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b sluiten, vervangen door de bijlage 3 gevoegd bij dit besluit. Afdeling 4. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS

1994 BETREFFENDE DE WERVING EN DE VORMING VAN DE KANDIDAAT-MILITAIREN VAN HET ACTIEF KADER

Art. 11.Het opschrift van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de werving en de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader, wordt vervangen als volgt : "Ministerieel besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader".

Art. 12.In hetzelfde besluit worden opgeheven : 1° de artikelen 1 en 2;2° artikel 3, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t sluiten;3° de artikelen 3bis tot 3quinquies, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t sluiten;4° artikel 4, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t sluiten;5° artikel 16, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t sluiten. Afdeling 5. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 13 DECEMBER

1995 BETREFFENDE DE ADVIEZEN OVER DE KANDIDATUUR VOOR DE BEVORDERING VAN DE ONDEROFFICIEREN EN BETREFFENDE DE SAMENSTELLING EN DE WERKING VAN DE BEVORDERINGSCOMITES

Art. 13.In artikel 14 van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités worden de volgend wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, 8°, vervangen bij het ministerieel besluit van 7 september 2007, worden de woorden "16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever" vervangen door de woorden "28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht";2° in paragraaf 1, 10°, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/2004 pub. 01/10/2004 numac 2004007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten betreffende de bevordering van de officieren en onderofficieren en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 augustus 1996 houdende aanduiding van de hoofdofficier die, wa sluiten, worden de woorden "20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht" vervangen door de woorden "28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht";3° paragraaf 2, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 september 2004 en 7 september 2007, wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 27, vierde lid, en 29, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "3, § 3" vervangen door de woorden "3, § 4". Afdeling 6. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 14 MAART 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002007076 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren sluiten

BETREFFENDE HET STATUUT VAN DE HULPOFFICIEREN EN KANDIDAAT-HULPOFFICIEREN

Art. 15.Het opschrift van het ministerieel besluit van 14 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002007076 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren sluiten betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren, wordt vervangen als volgt : "Ministerieel besluit betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten.".

Art. 16.De artikelen 1 tot 5 van hetzelfde besluit worden opgeheven. .

Art. 17.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 6.De klassering voor het bepalen van de betrekkelijke anciënniteit van de hulpofficieren piloten die op dezelfde datum in de graad van onderluitenant benoemd worden, bedoeld in artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 2 september 1978 betreffende het statuut van de hulp-officieren en kandidaat-hulpofficieren piloten, gebeurt op grond van het globaal resultaat dat bekomen wordt bij de professionele vorming van militair piloot, de algemene en militaire vorming van officier en de evaluatieperiode.

De belangrijkheidcoëfficiënten van de vormingen en de evaluatieperiode bedoeld in het eerste lid zijn : 1° voor de professionele vorming tot militair piloot : 50;2° voor de algemene en militaire vorming tot officier : 30;3° voor de evaluatieperiode : 20.".

Art. 18.Artikel 7 van het van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 7.Het selectiecomité voor de overgang van de hulpofficieren piloten tot de categorie van de beroepsofficieren van niveau A of van niveau B, bedoeld in artikel 20 van het voornoemd koninklijk besluit van 2 september 1978, wordt samengesteld uit de volgende leden, of hun plaatsvervanger : 1° een opper- of hoofdofficier belast met het beheer van het varend personeel, aangewezen door de directeur-generaal human resources, als voorzitter;2° de commandant van de luchtcomponent of een door hem aangeduid hoofdofficier;3° twee officieren van de luchtcomponent, aangewezen door de commandant van de luchtcomponent. Bovendien wijst de voorzitter een secretaris aan die niet stemgerechtigd is.

Minstens twee leden van het selectiecomité moeten houder zijn van het hoger brevet van piloot. ".

Art. 19.In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage 4 gevoegd bij dit besluit. Afdeling 7. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29 JUNI 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult sluiten

TOT VASTSTELLING VAN DE DIENSTNEMINGS- EN WEDERDIENSTNEMINGSAKTE VAN DE MILITAIR DIE EEN VRIJWILLIGE MILITAIRE INZET VERVULT

Art. 20.In het ministerieel besluit van 29 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult sluiten tot vaststelling van de dienstnemings- en weder-dienstnemingsakte van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult wordt de bijlage vervangen door de bijlage 5 gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 4. - OPHEFFINGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 21.Worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het aktief kader van de krijgsmacht, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 augustus 1964, 21 september 1966, 26 augustus 1968, 13 november 1969, 15 juni 1970, 18 juni 1973, 13 maart 1974, 27 mei 1975, 22 februari 1977, 24 september 1977, 27 december 1977, 9 oktober 1978, 7 oktober 1980, 30 september 1981, 6 januari 1985, 22 juni 1987, 7 juli 1993, 11 augustus 1994, 8 januari 1998, 16 april 1998, het koninklijk besluit van 9 juni 1999, de ministeriële besluiten van 20 december 1999, 14 maart 2002, 8 april 2003, 20 augustus 2003, het koninklijk besluit van 21 december 2005 en het ministerieel besluit van 8 februari 2009;2° het ministerieel besluit van 24 september 1977 betreffende het statuut van het militair personeel van het tijdelijk kader van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 9 oktober 1978, 27 april 1981, 23 maart 1984, 6 januari 1985, 9 september 1987 en 7 juli 1989, wordt opgeheven.3° het ministerieel besluit van 11 januari 1987 betreffende de uitvoering van het ambt en de dienstprestaties van de militairen beneden de rang van officier van de actieve kaders van de land-, lucht-, en van de zeemacht en van de medische dienst, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 29 april 1987, 1 september 1989, 24 december 1990 en het koninklijk besluit van 4 juli 1994;4° het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortge-zette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven, door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af te leggen met het oog op de bevordering tot de graad van majoor of tot een gelijkwaardige graad, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 maart 1996, 18 maart 1997, 29 januari 1998 en 7 oktober 2002;5° het ministerieel besluit van 6 juli 1994 betreffende de overgang van de vrijwilligers en kan-didaat-vrijwilligers van niveau 4 naar niveau 3, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 au-gustus 1994;6° het ministerieel besluit van 11 augustus 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1994 pub. 24/03/1998 numac 1998027164 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de militairen korte termijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b sluiten;7° het ministerieel besluit van 20 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998007150 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht sluiten betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de Krijgsmacht.

Art. 22.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2013.

Brussel, 27 december 2013.

P. DE CREM

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen.

P. DE CREM

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen.

P. DE CREM

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen.

P. DE CREM

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen.

P. DE CREM

Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^