Ministerieel Besluit van 27 december 2017
gepubliceerd op 05 februari 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030208
pub.
05/02/2018
prom.
27/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030208

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


27 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019


De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 20 december 2016 en artikel 69bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten. - Addendum sluiten betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapwachten.

Gelet op het Koninklijk besluit van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018030207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2014-2017 sluiten betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2014-2017 Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2017 Besluit : TITEL I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van onderhavig besluit moet worden verstaan onder: 1° Administratie: de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.2° Gemeente: stad of gemeente die over een plan beschikt.3° Lokaal adviseur: lid van de Administratie belast met het ondersteunen en het opvolgen van de lokale besturen bij de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van hun integraal en geïntegreerd veiligheids- en preventiebeleid.4° plan: strategisch veiligheids- en preventieplan.5° onveiligheidsgevoel: evaluatie door het individu van de persoonlijke risico's die hij loopt en de angst dat hijzelf, of één van zijn naasten, het slachtoffer zal worden van een gewelddaad; algemene bezorgdheid met betrekking tot de gevolgen van de criminaliteit op de samenleving. 6° geïntegreerde en integrale aanpak: benadering die beoogt een fenomeen, een problematiek in zijn totaliteit aan te snijden en dit via verschillende coherente en op elkaar afgestemde instrumenten en maatregelen zowel gericht op preventie, als op repressie en nazorg.7° SWOT-analyse: instrument dat de werkzaamheden en prestaties van een dienst, een fenomeen in kaart brengt om het vervolgens te verbeteren en dit aan de hand van vier dimensies: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.8° gewelddadige radicaliseringsproces: proces, waarbij een individu of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed, dat dit individu of deze groep van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van terroristische handelingen;9° extremisme: racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat;10° sociale overlast: factoren van het stadsleven waarvan de openbare uiting leidt tot een onveiligheidsgevoel en zich vertaalt in milieubederf en een achteruitgang van het sociaal weefsel.Het betreft de inbreuken op de burgerlijke wellevendheid voorzien door de Wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties sluiten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 11° vastlegging: handeling waarbij de gemeente een verplichting jegens haar doet ontstaan of constateert die tot een begrotingslast, een schuld of uitgave ten laste van het gemeentebudget leidt. De uitgevoerde vastlegging vervult de goedkeuring en vermindert de beschikbare kredieten om vast te leggen. De betalingen die eventueel gebeuren in de loop van latere boekjaren zijn het gevolg van de vastlegging die een vervulling blijft van het boekjaar waarin deze is tussengekomen. 12° saldo: verschil tussen het bedrag van het toegekende jaarlijks krediet en het bedrag dat gerechtvaardigd en toegekend wordt na financiële controle. 13°. bestemming: onder "bestemmingsbeginsel" moet worden verstaan het feit dat de toegekende kredieten verdeeld worden in categorieën van uitgaven, te weten in personeelskosten, administratiekosten, reiskosten, uitrustings- en opleidingskosten en investeringen. 14° in aanmerking komende uitgaven: vastgestelde uitgaven of voorziene uitgaven door middel van overeenkomst of afwijkend schriftelijk akkoord.15° opportune uitgave: een uitgave wordt als "opportuun" beschouwd zodra er een rechtstreeks verband bestaat tussen één of meerdere operationele doelstellingen van het plan.16° bewijsdocumenten: facturen die uitgaan van externe leveranciers, bestelbons die van de gemeenten uitgaan, gedetailleerde schuldvorderingen, interne facturen en andere documenten gepreciseerd in de bijlage 3 waarin de praktische modaliteiten voor de verantwoording van de uitgaven staan.17° betalingsbewijs: kopieën van rekeninguittreksels of ieder door de begunstigde van een kwijting voorziene document, of ieder ander document vermeld in de bijlage 3 dat bewijs levert dat de uitgaven betaald werden. TITEL II. - Projectoproep en prioriteiten HOOFDSTUK I. - Indieningsmodaliteiten & Inhoud

Art. 2.De plannen worden afgesloten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 en de periode tot indiening is vastgelegd tot en met 31 maart 2018.

Art. 3.Op straffe van niet-ontvankelijkheid, dienen de gemeenten de beslissing van de Gemeenteraad en het modelplan in.

Art. 4.De gemeenten respecteren de specifieke indieningsprocedures zoals uitgewerkt door de Administratie.

Art. 5.De gemeente voert met de haar toegekende middelen in het kader van haar plan een lokale veiligheidsmonitor uit (volgens de specifieke procedures zoals uitgewerkt door de Administratie).

Art. 6.Op basis van haar Lokale Veiligheidsdiagnostiek stelt de gemeente een volledige lijst op van fenomenen die aanwezig zijn op haar territorium, kiest de prioriteiten die ze wenst te ontwikkelen in het kader van haar plan en motiveert haar keuze.

Art. 7.In het kader van hun algemene doelstellingen zoals beoogd in artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten. - Addendum sluiten betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven van Gemeenschapswachten en behoudens beperkende bepalingen voorgeschreven door de artikelen 8 en 9 van het huidig besluit, vallen de prioriteiten die bedoeld zijn in artikel 6 binnen de volgende gebieden: • Overlast: factoren van het stadsleven waarvan de openbare uiting leidt tot een onveiligheidsgevoel en zich vertaalt in milieubederf en een achteruitgang van het sociaal weefsel. Het betreft de inbreuken op de burgerlijke wellevendheid voorzien door de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties sluiten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en de publieke overlast te wijten aan het drugsgebruik. ; • Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: o Discriminatie, haatmisdrijven en bestrijding van racisme o Geweld tegenover de representatieve overheids functies (veiligheidsberoepen) o Intrafamiliaal geweld o Seksueel delinquentie o Partnergeweld o Jongerengeweld o Geweld gepleegd door stadsbenden o Geweld tegen kinderen o Geweld tegen senioren o Geweld in openbaar vervoer o Geweld in schoolmilieu o Geweld tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen o Geweld tegen holebi's en transgenders o Eergerelateerd geweld en de gedwonden huwelijken • Eigendomscriminaliteit: o Inbraak o Afpersing o Diefstal met geweld o Gewapende diefstal o Diefstal van en in auto's o Fietsdiefstal o Winkeldiefstal o Gauwdiefstal o Diefstal door middel van list • Terrorisme en de gewelddadige radicalisering • De georganiseerde misdaad • De financiële, economische, fiscale, sociale fraude en corruptie; • De cybercriminaliteit en de andere vormen van misbruik van informatie en technologie (informaticacriminaliteit,cyberhate, stalking via het internet, radicalisme via het internet, criminaliteit via internet, identiteitsfraude, enz.). • De veiligheids- en preventieopdrachten van de Gemeenschapswachten betreffende de verkeersveiligheid zoals bepaald door de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet).

Art. 8.De preventie, de opsporing en de beperking van de openbare overlast verbonden aan drugsgebruik en/of het bijhorende onveiligheidsgevoel zijn afgestemd met de beschrijvingen bedoeld in de Ministeriële omzendbrief PREV 30.

Art. 9.De preventie, van de gewelddadige radicalisering moet in de lijn liggen van de krachtlijnen van de kadernota van integrale veiligheid 2016-2019.

Art. 10.§ 1. Voor de fenomenen vermeld in art. 7, passen de strategische doelstellingen ontwikkeld door de gemeenten in het kader van de volgende mogelijkheden : 1° verminderen van het risicogedrag.2° inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving.3° potentiële daders van overtredingen ontraden.4° de resocialisatie van druggebruikers bevorderen.5° de resocialisatie van probleemjongeren bevorderen.6° een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen.7° de sociale controle bevorderen.8° de negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen.9° buurtinformatienetwerken ontwikkelen § 2.Voor de coördinatie van het plan, moeten volgende strategische doelstellingen integraal vermeld worden : 1° een goede administratieve, logistieke en financiële werking van het plan en opvolging met de subsidiërende autoriteiten verzekeren.2° een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventie-acties en een afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren.3° een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren.4° verzekeren van informatie naar de bevolking.

Art. 11.De operationele doelstellingen zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden.

Art. 12.Het voorgelegde plan moet leiden tot aantoonbare kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en moet opgesplitst worden in indicatoren. De Administratie legt standaardindicatoren vast.

Art. 13.De indicatoren en de verwachte resultaten van het plan hebben hoofdzakelijk betrekking op de operationele doelstellingen.

Art. 14.Als de doelstellingen in de strategische veiligheids- en preventieplannen van het jaar 2017 in overeenstemming zijn met de voorwaarden van artikel 7, en behoudens uitdrukkelijke vraag van de begunstigde gemeente, zijn de bedoelde doelstellingen verlengd tot en met 31 december 2019.

Art. 15.De aanvragen tot wijzigingen bedoeld in artikel 14 worden via elektronische weg verstuurd.

De analyse van de aanvraag tot wijziging is gebaseerd op de aanpassing van de lokale veiligheidsdiagnostiek uitgevoerd tijdens de eindevaluatie van de overeenkomst 2014-2017 en/of van elke nieuwe bijkomende diagnostische analyse verstuurd door de gemeente.

Het toevoegen van een nieuw fenomeen gaat gepaard met een lokale veiligheidsdiagnostiek waaruit duidelijk en objectief blijkt dat dit fenomeen een risicofactor vormt voor de gemeente. HOOFDSTUK II. - Uitvoering

Art. 16.De Administratie verbindt er zich toe om de lokale overheden te ondersteunen en te begeleiden in de uitvoering van hun plan, met name door het organiseren van studie- en informatiedagen en door een adequate opvolging van geformuleerde verzoeken en vragen.

Art. 17.De gemeente verbindt zich ertoe de nodige organisatorische maatregelen te nemen om een permanente opvolging en ondersteuning van de in het plan opgenomen initiatieven te verzekeren en alles in het werk te stellen om de geplande doelstellingen en de resultaten te bereiken.

Art. 18.§ 1. De coördinatie, de supervisie en de opvolging van het plan worden verzekerd door een preventieambtenaar, een interne evaluator en een administratief en financieel coördinator. § 2. Wat betreft het specifieke lokale karakter, kunnen deze functies uitgeoefend worden door dezelfde persoon.

Art. 19.De preventieambtenaar zal instaan voor de coördinatie, de ondersteuning en de begeleiding van de verschillende preventiemaatregelen die door de gemeente worden genomen, inclusief deze voorzien in het plan.

Art. 20.De administratief en financieel coördinator is verantwoordelijk voor het vlot verloop van de administratieve en logistieke taken binnen het plan. Hij zorgt er met name voor dat de beschikbare middelen correct ingeschreven worden binnen de stadsbegroting zodat deze overeenkomen met de uitvoering van het plan en volgt de administratieve procedures op voor de aanwerving van het personeel, evenals de procedures met betrekking tot openbare aanbestedingen in het kader van de aanschaf van goederen.

Hij organiseert en houdt de boekhouding bij van het plan en stelt het dossier met verantwoordingsstukken samen teneinde de subsidie te rechtvaardigen.

Art. 21.De interne evaluator is verantwoordelijk voor de permanente evaluatie, zowel ten opzichte van de gemeente als ten opzichte van de subsidiërende overheden, die zich vertaalt in de aanwending en uitwerking van het plan.

Hij staat in voor het verzamelen van relevante gegevens en biedt een methodologische steun aan de operationalisering van het plan.

Art. 22.De aanduiding van de verantwoordelijkheden die voor de uitvoering van sommige aspecten van het plan worden bepaald, dienen door de gemeenten zelf te worden aangeduid.

Art. 23.De gemeente richt een beperkt stuurcomité op waar de informatieuitwisseling tussen de preventiediensten, de sociale diensten en de bestuurlijke autoriteiten plaatsvindt. Deze cel bestaat minstens uit de Burgemeester en/of zijn vertegenwoordiger, de Korpschef en/of zijn vertegenwoordiger, de preventieambtenaar. Het stuurcomité kan eveneens experten verzoeken hun vergaderingen bij te wonen.

Art. 24.Met het oog op het neerzetten en het opzetten van het geïntegreerd aspect van een veiligheids- en preventiebeleid, roept de preventieambtenaar de te consulteren lokale actoren samen teneinde deze actief te betrekken bij het opzetten van een lokale veiligheidsdiagnostiek, bij het formuleren van voorstellen met betrekking tot de prioriteiten onder de bestaande fenomenen in de gemeente, om toe te lichten op welke manier ze worden aangepakt en om een actieprogramma vast te leggen met de beoogde doelstellingen, de betrokken operatoren, de instrumenten en de nodige actiemiddelen.

TITEL III. - Financiële richtlijnen HOOFDSTUK I - Algemeen

Art. 25.De gemeente is verantwoordelijk voor het gebruik van de subsidies, toegekend door de Minister van Binnenlandse Zaken, en verbindt zich ertoe deze te beheren "als een goede huisvader", en overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de federale subsidies. HOOFDSTUK II. - Financiële richtlijnen Afdeling 1. - Financiële modaliteiten inzake de toekenning van de

financiële toelagen "Strategische veiligheids- en preventieplan", "Bijkomend contingent Activa 346" en" Dispositief Activa 90"

Art. 26.De toekenning van de financiële toelagen "Strategische veiligheids- en preventieplan", Gemeenschapswachten "Bijkomend contingent Activa 346" en "Dispositief Activa 90" is afhankelijk van het afsluiten van een ondertekende overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de betrokken stad of gemeente. Elke toelage wordt toegekend in de vorm van globale jaarlijkse enveloppe.

Art. 27.Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten wordt de toelage gewaarborgd voor twee jaar, vanaf 1 januari 2018.

Art. 28.Er is geen enkele overdracht toegelaten tussen de verschillende toegekende enveloppen.

Art. 29.Deze uitgave wordt aangerekend op het begrotingsartikel 56 81 432201 van de sectie 13, van de algemene uitgavenbegroting. Afdeling 2. - Financiële modaliteiten inzake de aanwending van de

toelagen Onderafdeling 1. - Bestemming en financiële modaliteiten inzake de aanwending van de toelage "Strategische veiligheids- en preventieplan"

Art. 30.Alleen de tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar toegestane en vastgelegde uitgaven zullen in overweging genomen worden bij de jaarlijkse afrekeningen.

Art. 31.§ 1er. Het jaarlijks bedrag van de toegekende toelage ligt vast, en kan niet verhoogd worden met de beschikbare saldi die vastgesteld worden naar aanleiding van de jaarlijkse tussentijdse afrekeningen die door de Administratie opgesteld worden. § 2. Het bedrag van de jaarlijkse toelage die niet aangewend is op 31 december van het desbetreffende jaar, gaat definitief verloren.

Art. 32.§ 1. De aanwending van de toelage wordt onderworpen aan het beginsel van de bestemming van de uitgaven.

De personeelskosten geven kosten weer die de werkgever draagt voor de indienstneming van het in het kader van de overeenkomst aangeworven personeel. Deze kosten omvatten eveneens de kosten van de tewerkstelling van ambtenaren die in het kader van specifieke statuten of functies aangeworven worden.

De werkingskosten omvatten de administratiekosten, de reiskosten, de actiemiddelen evenals de uitrustings- en opleidingskosten voor de Gemeenschapswachten die nodig zijn voor de uitvoering van de in het kader van de overeenkomst ontwikkelde initiatieven.

De investeringen zijn de uitgaven die een eenheidswaarde hebben die tenminste 1.000 euro bedraagt en waarvan het betrokken voorwerp een vermoedelijke gebruiksduur van meer dan één jaar heeft. § 2. Maximum 10% van de financiële toelage kan worden aangewend om de investeringen te dekken uitgevoerd door de gemeenten in het kader van de uitvoering van het strategisch plan.

Art. 33.De aanwending van de toelage wordt onderworpen aan het beginsel van de in aanmerking komende uitgaven en het opportuniteitsbeginsel van de uitgaven.

Bijlage 1 bevat de lijst der in aanmerking komende uitgaven.

Onderafdeling 2. - Bestemming en financiële modaliteiten inzake de aanwending van de toelagen Gemeenschapswachten "Bijkomend contingent Activa 346" en "Dispositief Activa 90"

Art. 34.Alleen de tussen 1 januari en 31 december van het betreffende jaar toegestane en vastgelegde uitgaven zullen in overweging genomen worden bij de jaarlijkse afrekeningen.

Art. 35.Het jaarlijks bedrag van de toegekende toelage ligt vast, en kan niet verhoogd worden met de beschikbare saldi die vastgesteld worden naar aanleiding van de jaarlijkse afrekeningen die door de Administratie opgesteld worden.

Het bedrag van de jaarlijkse toelage die niet aangewend is op 31 december van het desbetreffende jaar, gaat definitief verloren.

Art. 36.De aanwending van de toelage wordt onderworpen aan het beginsel van de bestemming van de uitgaven.

Art. 37.De aanwending van de toelage wordt onderworpen aan het beginsel van de in aanmerking komende uitgaven en het opportuniteitsbeginsel van de uitgaven.

Bijlage 2 bevat de lijst der in aanmerking komende uitgaven. Afdeling 3. - Betalingsmodaliteiten

Art. 38.Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten gebeurt de vereffening van de verschuldigde toelagen volgens een voorschot/saldosysteem. Het percentage van die voorschotten wordt berekend op jaarbasis.

Onderafdeling 1. - Betaling van de toelage Gemeenschapswachten "Strategisch veiligheids- en preventieplan"

Art. 39.§ 1. Het voorschot van de toelage « Strategisch veiligheids- en preventieplan » wordt vastgelegd op 80% van het bedrag van de jaarlijkse toelage. § 2. De betaling van de voorschot inzake de toelage "Strategisch veiligheids- en preventieplan" gebeurt per schijf. De eerste betaling gebeurt zodra publicatie van dit besluit. 1° Een eerste schijf wordt gestort: - bij de publicatie van het huidige besluit voor de toelage 2018 - in het eerste kwartaal 2019 voor de toelage 2019 2° Een tweede schijf wordt gestort ten vroegste in juni van het lopende jaar;3° De laatste schijf wordt gestort ten vroegste in oktober van het lopende jaar en in overeenstemming met de vastgestelde verplichtingen in artikel 54, 1° en 2°. § 3. Het saldo zal gestort worden na controle van de door de gemeente ingediende uitgaven en afsluiten van de definitieve jaarlijkse afrekening.

Onderafdeling 2. - Betaling van de toelagen Gemeenschapswachten "Bijkomend contingent Activa 346" en "Dispositief Activa 90"

Art. 40.§ 1. Het voorschot van de toelage Gemeenschapswachten "Bijkomend contingent Activa 346" en "Dispositief Activa 90" wordt vastgelegd op 80% van het bedrag van de jaarlijkse toelage. § 2. De betaling van de toelagen Gemeenschapswachten "Bijkomend contingent 346" en "Dispositief 90" gebeurt per schijf. 1° Een eerste schijf wordt gestort: - bij de publicatie van het huidige besluit voor de toelage 2018 - in het eerste kwartaal 2019 voor de toelage 2019 2° Een tweede schijf wordt gestort ten vroegste in juni van het lopende jaar;3° De laatste schijf wordt gestort ten vroegste in oktober van het lopende jaar en in overeenstemming met de vastgestelde verplichtingen in artikel 54, 1° en 2°. § 3. Het saldo zal gestort worden na controle van de door de gemeente ingediende uitgaven en afsluiten van de definitieve jaarlijkse afrekening.

Deze controle stelt dat alle uitgaven geboekt op de enveloppen Gemeenschapswachten "Bijkomend contingent Activa 346" en "Dispositief Activa 90" beantwoorden aan de voorwaarden van het in aanmerking komen en tot verkiesbaarheid en opportuniteit, dit met naleving van de voorwaarden zoals vastgesteld door de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Afdeling 4. - Controlewerkwijze voor de financiële toelagen

Onderafdeling 1. - Voorstelling van het financieel dossier

Art. 41.§ 1. De gemeenten rechtvaardigen hun uitgaven door een financieel dossier voor te stellen voor elke toelage en voor elk van de twee begrotingsjaren waarvoor de toelage is gewaarborgd. § 2. Elke voorgelegde uitgave moet vergezeld worden door een bewijsdocument en een betalingsbewijs.

Art. 42.§ 1. Het financieel dossier van elke toelage is samengesteld uit twee delen: 1° De financiële vordering die ter beschikking gesteld wordt via het ICT-platform online van de Administratie; De financiële vordering zal pas gevalideerd worden op voorwaarde dat de datum van goedkeuring van de schuldvordering ingevoerd wordt in het systeem en dat de beslissing van de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen als bijlage doorgezonden wordt. De beslissing moet voor de invoering van de financiële vordering gedateerd worden.

De vordering zal online vervolledigd en gevalideerd worden en dat ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op het betreffende begrotingsjaar.

De beveiligde toegangscodes die de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen, en tevens een handleiding van de webtoepassing, worden verspreid aan elke door de gemeentelijke overheid aangestelde verantwoordelijke via besluit van het College van Burgemeester en Schepenen.

De gemeentelijke overheid blijft verantwoordelijk voor de geleverde toegangen en geeft informatie aan de Administratie over de bestemmingsveranderingen en toegangswijzigingen noodzakelijk voor de goede opvolging van de financiële controleprocedures. 2° De bewijsdocumenten van het referentiejaar betreffende de personeels-, werkings- en investeringsuitgaven, die uitsluitend via het ICT-platform online worden bezorgd.Deze documenten worden ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op het betreffende begrotingsjaar ingezonden.

De lijst met vereiste bewijsdocumenten bevindt zich in bijlage 3. § 2. De documenten zullen bewaard worden gedurende tien jaar. Die termijn gaat in vanaf de afsluiting van de procedure van de financiële controle.

Onderafdeling 2. - Controlewerkwijze en toepassingsprocedures voor de totstandbrenging van de financiële afrekening

Art. 43.§ 1. De Administratie voert een controle uit van de bestanddelen van het financieel dossier bedoeld in artikel 41. § 2. De controle van de bestanddelen bedoeld in artikel 41 § 1 2° is steekproefsgewijs gebeuren.

Art. 44.§ 1. Deze controle heeft betrekking op: 1° de ontvankelijkheid van de ingediende bewijsdocumenten; Een document wordt als ontvankelijk beschouwd zodra de in de artikels 30 tot 37 van onderhavig besluit vermelde voorwaarden worden nageleefd en het deel uitmaakt van de in bijlage 3 van onderhavig besluit voorgeschreven documenten. 2° de naleving van de bij dit besluit bepaalde voorwaarden; § 2. Een bijkomend controle in de stad of gemeente zelf, die betrekking heeft op het effectief plaatshebben van de uitgaven en hun verband met de doelstellingen van de overeenkomst. kan steekproefsgewijs gebeuren.

Art. 45.De Directie Lokale Integrale Veiligheid kan bijkomende informatie opvragen. Het niet bezorgen van de opgevraagde aanvullingen kan leiden tot de afwijzing van de betrokken uitgaven.

Art. 46.Na afloop van de controle ontvangt elke gemeente een jaarlijkse voorlopige afrekening en beschikt ze over twintig werkdagen om haar akkoord te geven of, in geval van niet-akkoord over de toegekende bedragen, haar argumenten voor te leggen. Deze termijn begint te lopen op de datum van voorlegging van de afrekening. Die wordt voorgelegd via het online ICT-platform.

Wanneer de termijn overschreden is of in geval van akkoord over de bedragen van de afrekening, stelt de Administratie de definitieve jaarlijkse afrekening op.

Wanneer er geen akkoord is over de voorlopige afrekening, worden de motiveringen en/of bijkomende bewijzen aangevoerd door de gemeenten, bestudeerd om de definitieve jaarlijkse afrekening op te stellen.

Onderafdeling 3. - Afsluiten van de berekeningen Tweejaarlijkse afrekening

Art. 47.§ 1. Op het einde van de twee jaar van de overeenkomst, stelt de Administratie een voorlopige tweejaarlijkse afrekening op en dat op basis van de jaarlijkse afrekeningen, waarin het restsaldo dat gestort moet worden of het definitief bedrag van de onverschuldigde bedragen die moeten terugbetaald worden, vastgesteld wordt.

Elke gemeente beschikt over een termijn van maximum twintig werkdagen om haar akkoord te geven over het afsluiten van de berekeningen of haar argumenten voor te leggen in geval van niet-akkoord over de toegekende bedragen. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum waarop de gemeente de voorlopige tweejaarlijkse afrekening ontvangen heeft.

Wanneer de termijn overschreden is of in geval van akkoord over de bedragen van de afrekening, stelt de Administratie de definitieve tweejaarlijkse afrekening op.

Wanneer er geen akkoord is over de tweejaarlijkse afrekening, worden de motiveringen aangevoerd door de gemeente, bestudeerd om de definitieve tweejaarlijkse afrekening op te stellen. § 2. Uitsluitend de motiveringen betreffende de afrekening van de twee jaren kunnen worden aangevoerd door de gemeente bij de afsluitingsprocedure. Zijn dus geenszins ontvankelijk de betwistingen aangaande: - de motiveringen die reeds naar voren werden gebracht tijdens de jaarlijkse financiële afrekeningsprocedure en geweigerd door de administratie - de nieuwe motiveringen die niet zouden zijn aangevoerd door de gemeente tijdens de tegenstrijdige jaarlijkse afrekeningsprocedure, met name wanneer de gemeente geen gebruik heeft gemaakt van haar tegenstrijdig recht binnen de reglementaire termijn van 20 werkdagen. Afdeling 5. - Terugvorderingen en financiële sancties

Art. 48.De Administratie onderbreekt de betalingen: 1° in geval het door de stad of gemeente ingediende voorstel van strategisch plan geweigerd wordt door de Minister of zijn afgevaardigde 2° in geval het niet naleven van de algemene verplichtingen wordt vastgesteld;3° in geval wordt vastgesteld dat een deel of het geheel van de overeenkomst niet wordt uitgevoerd.

Art. 49.§ 1. Er moet een verband kunnen worden gelegd tussen het resultaat en de uitvoering van het strategisch plan. § 2. De opvolging en de evaluatie van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot financiële sancties, welke van toepassing gedurende de overeenkomst en/of van op het einde van de overeenkomst zijn.

Art. 50.Budgetbegeleiding kan opgestart worden, op beslissing van de Minister of zijn afgevaardigde, voor de steden en gemeenten waarvoor uit de opvolging en/of evaluatie de aanwezigheid blijkt van : - tekortkomingen bij de uitvoering van het strategisch plan, - tekortkomingen bij de realisatie van de doelstellingen of het bereiken van de resultaten.

Art. 51.§ 1. De onverschuldigde bedragen, die na grondige controle van de uitgaven worden vastgesteld, worden jaarlijks teruggevorderd via een invorderingsprocedure. § 2. Bovendien kunnen de onverschuldigde bedragen die in het kader van de resultaatsverbintenis vastgesteld worden, teruggevorderd worden.

De terugvordering van het verschuldigde bedragen : 1° wordt ingezet op het einde van de overeenkomst;2° gebeurt op verzoek van de Minister of zijn afgevaardigde in het kader van de uitvoering van het tweede lid. TITEL IV - Organisatie van de opvolging en de evaluatie van de plannen HOOFDSTUK I. - Algemeenheden

Art. 52.De filosofie van de plannen houdt een adequaat gebruik in van de middelen om de door de gemeenten bepaalde algemene, strategische en operationele doelstellingen te bereiken.

Art. 53.In het kader van de controlemechanismen van de financiële toelage, van de opvolging en van de evaluatie van de plannen, bepaalt de Minister de overlegorganen, de te volgen procedures, alsook de voorstellingsmodaliteiten van de opvolging en de evaluatie HOOFDSTUK II. - De Administratie

Art. 54.De Administratie organiseert een regelmatige follow-up om ervoor te zorgen dat de toekenningsvoorwaarden van de financiële toelage zoals bepaald in onderhavig besluit door de gemeente worden nageleefd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het overmaken van een voortgangsrapport, via elektronische weg, aan de Administratie 1° op uiterlijk 30 september 2018 voor de periode januari 2018-augustus 2018 2° op uiterlijk 30 september 2019 voor de periode september 2018-augustus 2019 3° ten laatste op 31 maart 2020 voor de periode september 2019 - december 2019 Bijlage 7 omvat een model van voortgangsrapport. HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het plan

Art. 55.Elk jaar heeft de gemeente de mogelijkheid om wijzigingen aan het plan door te voeren. De wijzigingsperiode start op 1 januari en eindigt op 31 maart van elk jaar.

Art. 56.Elke wijziging volgt op een aanvraag van de gemeente of een aanbeveling van de Administratie.

Art. 57.In heel uitzonderlijke gevallen kunnen wijzigingen die buiten de wijzigingsperiode vallen zoals vermeld in art. 56, toegestaan worden. Deze dienen echter gepaard te gaan van een omstandige motivatie die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Administratie.

Art. 58.De wijziging kan de toevoeging, de afschaffing of de wijziging van één of meerdere fenomenen, strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, verwachte resultaten of indicatoren zijn.

Art. 59.Op straffe van niet-ontvankelijkheid dienen bij de aanvraag tot wijziging de volgende documenten jaarlijks ingediend te worden ten laatste op 31 maart: - een vervolledigd wijzigingsformulier - de notulen van goedkeuring van de aanvraag door de gemeentelijke overheid.

Bijlage 8 bevat een model van wijzigingsformulier.

Indien de aanvraag een wijziging van een fenomeen inhoudt, dient deze gerechtvaardigd te worden door een geactualiseerde lokale veiligheidsdiagnostiek.

TITEL V. - Eindbepaling

Art. 60.Dit besluit heeft uitwerking met ingang zodra publicatie.

Brussel, 27 december 2017.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld .


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^