Ministerieel Besluit van 27 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk XVIIbis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012055
pub.
30/01/1999
prom.
27/01/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk XVIIbis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967, de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982, en de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992, 30 maart 1994, het koninklijk besluit van 14 november 1996 en de wetten van 13 maart 1997 en 13 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 164, vervangen bij het koninklijk besluit van;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 januari 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de spoedige inwerkingtreding van de bepalingen inzake een nieuwe verificatieprocedure noodzakelijk is, aangezien deze procedure een efficiëntere controle mogelijk maakt op uitgaven verricht door de uitbetalingsinstellingen en tot gevolg heeft dat ten onrechte uitgegeven voorgeschoten bedragen op een kortere termijn opnieuw beschikbaar worden gesteld van de Rijksdienst; dat het nieuwe boekhoudjaar een aanvang neemt op 1 januari 1999 en deze bepalingen hiermee moeten samenvallen, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering wordt een hoofdstuk XVIIbis ingevoegd, omvattende een artikel 96bis, luidend als volgt : « Hoofdstuk XVIIbis - Bepalingen ter uitvoering van artikel 164 van het koninklijk besluit, betreffende de verificatie van de uitgaven.

Art. 96bis.Worden door middel van een papieren drager overgemaakt : - de gegevensbestanden C 10 of FO bevattende de resultaten van de preliminaire verificatie bedoeld in artikel 164, § 2, tweede of vierde lid of in § 4, vijfde lid; - het begeleidend borderel C 11, bedoeld in artikel 164, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 12, C 13 en C 14 bedoeld in artikel 164, § 3, vijfde lid, van het koninklijk besluit; - de borderellen C 15 bedoeld in artikel 164, § 3, vijfde lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 12, C 13 en C 14 bedoeld in artikel 164, § 5, zesde lid, van het koninklijk besluit; - de borderellen C 15 bedoeld in artikel 164, § 5, zesde lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 13 en C 14 bedoeld in artikel 164, § 7, vijfde lid, van het koninklijk besluit; - de borderellen C 15 bedoeld in artikel 164, § 7, vijfde lid, van het koninklijk besluit.

Worden door middel van een elektronische drager of via electronische weg overgemaakt : - de gegevensbestanden C 10 bedoeld in artikel 164, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden FO bedoeld in artikel 164, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 10 betreffende de herindiening bedoeld in artikel 164, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 10bis bevattende de antwoorden op de voorstellen tot bijpassing, bedoeld in artikel 164, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 10 betreffende de tweede herindiening bedoeld in artikel 164, § 6, eerste lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 10bis bevattende de antwoorden op de voorstellen tot bijpassing bedoeld in artikel 164, § 6, eerste lid, van het koninklijk besluit; - de gegevensbestanden C 10 of FO bevattende de resultaten van de preliminaire verificatie bedoeld in artikel 164, § 2, tweede of vierde lid of in § 4, vijfde lid; - de in het eerste lid vermelde gegevensbestanden C 12, C 13, C 14 en C 15; deze bijkomende kennisgeving gebeurt ten informatieve titel binnen dezelfde termijnen als deze geldend voor de papieren drager. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999 en is toepasselijk op de uitgaven behorende tot de indieningsmaand januari 1999 of tot een daarop volgende indieningsmaand.

Brussel, 27 januari 1999.

Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951;

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963;

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967;

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967;

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978;

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982;

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985;

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997;

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 1998, Belgisch Staatsblad van 1998;

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^