Ministerieel Besluit van 27 juli 1998
gepubliceerd op 31 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022445
pub.
31/07/1998
prom.
27/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op de artikelen 87, 88, 93, 94, derde lid, 97 en 99;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1997 houdende vaststelling van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het diensyaar 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1987, 11 augustus 1987, 7 november 1988, 12 oktober 1989, 20 december 1989, 23 juni 1990, 10 juli 1990, 28 november 1990, 26 februari 1991, 20 maart 1991, 10 april 1991, 20 november 1991, 19 oktober 1992, 30 oktober 1992, 30 december 1993, 23 juni 1994, 19 juli 1994, 28 december 1994, 27 december 1995, 30 december 1996, 8 september 1997, 10 december 1997, 29 december 1997 en 27 juli 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten;

Gelet op de vraag tot dringend advies aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling financiering, gevraagd voor 9 juli 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 juni 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980, de wet van 4 juli 1989 en de wet van 19 juli 1991;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de rechtszekerheid gebiedt dat de ziekenhuisbeheerders dringend in kennis worden gesteld van de voorwaarden en regelen die gelden voor de financiering van de ziekenhuizen in 1998, ten einde hen toe te laten tijdig de nodige maatregelen te treffen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 8 van het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten houdende de bepaling, voor het dienstjaar 1998, de voorwaarden en de speciefieke regelen, de vaststelling van de verpleegdagprijs, het budget van financiële middelen en het quotum van de verpleegdagprijs en de ziekenhuisdiensten, wordt aangevuld met een paragraaf 6, opgesteld als volgt: « § 6. Vanaf 1 augustus 1998 wordt, voor de ziekenhuizen die over kinderoncologie bedden beschikken en die beantwoorden aan de criteria zoals beschreven in bijlage 1 van het huidig besluit, het onderdeel B2 van het budget voor finarrciële middelen verhoogd, rekening houdend met hetgeen reeds in het budget van financiële middelen is inbegrepen, met het oog de financiering van de omkaderingscriteria bepaald in dezelfde bijlage, te verzekeren en dit ten bedrage van 1 700 000 frank per verplegend en psychologisch FTE en van 1 500 000 frank per pedagogisch en logistiek FTE. Om het voorrecht van de maatregel omschreven in voorgaande alinea te behouden, zullen de betrokken ziekenhuizen aan de Administratie van de Volksgezondheid Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen - voor 1 september 1998 dienen over te maken: - het bezettingspercentage van de E-dienst en van de kinderoncologiebedden gedurende het dienstjaar 1997; - het bewijs dat het door de huidige maatregel gefinancierd personeel degelijk aanwezig is in de instelling;

Art. 2.In artikel 8, §3, van het voomeld ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten, in de nederlandse tekst, worden de woorden "1 januari 1998" vervangen door de woorden "1juli 1998".

Art. 3.Artikel 1 treedt in werking op 1 augustus 1998 en artikel 2 heeft uitwerking op 1 januari 1998.

Brussel, 27 juli 1998.

Mevr. M. DE GALAN

Bijlage bij het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten Criteria betrekking hebbend op de kinderoncologie Om beschouwd te worden als kinderoncologie-eenheid zoals bedoeld in artikel 8, § 6, van het ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten houdendede vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en de regelen, die gelden voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, het budget van financiële middelen en het quotum van de verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten, dienen de eenheden : - deel uitmaken van een algemeen ziekenhuis met erkende E-bedden; - een functionele binding hebben met een dienst voor diagnostiek en behandeling van kwaadaardige tumors voor volwassenen, gesitueerd in hetzelfde ziekenhuis of in een ander ziekenhuis; - tenminste 15 nieuwe patienten per jaar met een kwaadaardige aandoening behandelen; - over tenminste 6 erkende hospitalisatiebedden beschikken die architecturaal afgezonderd zijn; - beschikken over tenminste 2 kindergeneesheren-specialisten met afzonderlijke kwalificatie in de oncologie, pediatrie en die 24 uur op 24 beschikbaar zijn; - over een verplegende, paramedische en logistieke ploeg beschikken, als volgt samengesteld : 1° Verpleegkundige ploeg : - 1 VTE per bed verhoogd met : - 2 bijkomende FTE's voor de eenheden van 15 tot 18 bedden inbegrepen, - of 4 bijkomende FTE's voor de eenheden met meer dan 18 bedden;2° Psychosociaal ploeg : - 1 FTE voor de eenheden van 6 tot 13 bedden inbegrepen; - 11/2 FTE voor de eenheden van 14 of 15 bedden; - 2 FTE's voor de eenheden tussen 16 en 19 bedden; - 3 FTE's voor de eenheden met meer dan 19 bedden; 3° Pedagogische ploeg : - 1 FTE voor de eenheden van 6 tot 13 bedden; - 2 FTE's voor de èenheden met meer dan 13 bedden; 4° Logistieke ploeg: - l/2 FTE voor de eenheden van 6 tot 14 bedden; - 1 FTE voor de eenheden van 14 tot 19 bedden; - 11/2 FTE voor de eenheden met meer dan 19 bedden;

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 juli 1998.

Brussel, 27 juli 1998.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^