Ministerieel Besluit van 27 juli 2011
gepubliceerd op 26 september 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit betreffende de teelt van hennep

bron
vlaamse overheid
numac
2011035767
pub.
26/09/2011
prom.
27/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


27 JULI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de teelt van hennep


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003, het laatst gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 360/2010 van de Commissie van 27 april 2010;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 730/2010 van de Commissie van 13 augustus 2010;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die Verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 146/2010 van de Commissie van 23 februari 2010;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, artikel 3bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid sluiten houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen in de Permanente Werkgroep van het Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid (PW-ICLB) op 24 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2011;

Gelet op advies 49.665/3 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten : het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;2° landbouwer : de landbouwer, vermeld in artikel 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten;3° THC-gehalte : gehalte aan delta(9-tetrahydrocannabinol (g/100 g analysemonster);4° hennep : vezelhennep of hennep voor andere industriële doeleinden met een THC-gehalte dat lager of gelijk is aan 0,2 %;5° bevoegde entiteit : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;6° Verordening (EG) nr.1122/2009 : Verordening (EG) nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die Verordening ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector.

Art. 2.Een landbouwer die een teelttoestemming voor de teelt van hennep als vermeld in artikel 3bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2005 pub. 04/08/2005 numac 2005035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten wil krijgen, dient een aanvraag in bij de bevoegde entiteit met het formulier dat als bijlage bij dit besluit gevoegd is.

De aanvraag bevat tenminste de volgende gegevens : 1° landbouwernummer, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;2° het teeltjaar waarvoor de teelttoestemming wordt gevraagd;3° de henneprassen die ingezaaid worden;4° de oppervlakte die ingezaaid wordt en voor ieder gebruikt ras de hoeveelheid hennepzaaizaad in kg per hectare.De minimale dosis zaaizaad bedraagt 30 kg/ha; 5° de naam van de gemeente waar het perceel ligt, en een perceelsidentificatie die bestaat uit het identificatienummer.Als verschillende rassen per perceel worden ingezaaid, voegt de landbouwer bij de aanvraag een schets met de ligging van iedere ras; 6° een verklaring waarin de aanvrager toestemming geeft aan de bevoegde entiteit om de gegevens van de aanvraag door te geven aan de bevoegde politiediensten. De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag voor teelttoestemming is 31 mei van het kalenderjaar in kwestie. De bevoegde entiteit verleent de teelttoestemming in de vorm van de afgestempelde aanvraag. Die afgestempelde aanvraag geldt als vergunningsdocument.

De landbouwer mag pas starten met de inzaai nadat hij het vergunningsdocument heeft ontvangen van de bevoegde entiteit. Ter uitvoering van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1122/2009 bezorgt de landbouwer onmiddellijk na de inzaai en uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar in kwestie de officiële etiketten van de zaaizaden die gebruikt zijn voor de uitgezaaide percelen aan de bevoegde entiteit. Die etiketten maken integraal deel uit van de verzamelaanvraag.

Art. 3.De landbouwer die hennep teelt, brengt de bevoegde entiteit onverwijld op de hoogte van het begin van de bloei.

Art. 4.Ter uitvoering van artikel 40, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1122/2009, moet de landbouwer die hennep teelt het gewas tot tien dagen na het einde van de bloei in normale groeiomstandigheden onderhouden opdat de bevoegde entiteit de controles op het THC-gehalte kan uitvoeren. De bevoegde entiteit kan toestemming geven om hennep te oogsten na het begin van de bloei maar voor het einde van de periode van tien dagen na het einde van de bloei, op voorwaarde dat de controleurs van de bevoegde entiteit aangeven op welke representatieve delen van elk betrokken perceel het gewas gedurende ten minste tien dagen na het einde van de bloei verder moet worden geteeld opdat het THC-gehalte gecontroleerd kan worden.

Art. 5.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden sluiten betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden wordt opgeheven.

Brussel, 27 juli 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage Formulier van de aanvraag voor teelttoestemming, vermeld in artikel 2 van het ministerieel besluit betreffende de teelt van hennep

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 27 juli 2011 betreffende de teelt van hennep.

Brussel, 27 juli 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsontwikkeling, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^