Ministerieel Besluit van 27 juli 2012
gepubliceerd op 06 augustus 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012203564
pub.
06/08/2012
prom.
27/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid vallen of van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 42, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 17 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2002 en van 21 januari 2004 en 19 mei 2010;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 juli 2011 betreffende de permanente vorming gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en van 23 juni 2011 gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Gelet op de aanvraag en het advies van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid van 20 juli 2011 en van Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid van 23 juni 2011;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gedaan op 3 mei 2012, Besluit :

Artikel 1.De ondernemingen die voor hun werknemers onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid of van het Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid vallen worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Brussel, 27 juli 2012.

Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000. Wet van 22 december 2003, Belgische Staatsblad van 31 december 2003.

Wet van 17 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000.

Koninklijk besluit van 21 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002.

Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2004.

Koninklijk besluit van 19 mei 2010, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^