Ministerieel Besluit van 27 juni 2001
gepubliceerd op 30 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022426
pub.
30/06/2001
prom.
27/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 3, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten, gedaan op 7 juni 2001;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 11 juni 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 juni 2001;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, meer bepaald gemotiveerd door het feit dat : - voor de specialiteiten die in het huidige besluit zijn opgenomen, na advies van de Doorzichtigheidscommissie, de Ministers van Economie en van Sociale Zaken de toepassing van artikel 3 van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen hebben geweigerd; - de beslissing van de Ministers van Economie en van Sociale Zaken in werking treedt op één juli 2001, dat, in het belang van de sociaal verzekerden, alle betrokken partijen en met name de farmaceutische bedrijven, de verzekeringsinstellingen, de apothekers-verstrekkers en de tariferingsdiensten, binnen een redelijke termijn in kennis zouden moeten worden gesteld van de wijzigingen van de vergoedingsbases die moeten worden aangebracht, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, als volgt de inschrijving wijzigen van de volgende specialiteitsverpakkingen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Brussel, 27 juni 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^