Ministerieel Besluit van 27 juni 2005
gepubliceerd op 29 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders

bron
federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2005022599
pub.
29/07/2005
prom.
27/06/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JUNI 2005. - Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987, inzonderheid artikel 18bis ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2000 inzonderheid de artikelen 16, 30, 34, 41 en 43;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 1996 tot vaststelling van de kosten voor de registratie van het vervoer van varkens door middel van een vervoersdocument;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 27 mei 2004;

Gelet op het advies 36.822/3 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2004, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Het Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;2° Erkende vereniging : vereniging zoals omschreven in artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten;3° Sanitel: de gegevensbank bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;4° koninklijk besluit van 9 juli 1999: koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra;5° registratie: de registratie van de vervoerder van dieren gerealiseerd voor handelsdoeleinden, zoals bepaald in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 9 juli 1999;6° vergunning: de vergunning voor een transportmiddel, zoals bepaald in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 9 juli 1999;7° erkenning: de erkenning van de handelaar, halteplaats of verzamelcentrum, zoals bepaald in artikels 23, 31 en 35 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999;

Art. 2.In toepassing van de artikelen 5, 6, 25, 32 en 38 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 wordt de vraag voor registratie, vergunning of erkenning gericht aan het Agentschap.

Art. 3.§ 1. In toepassing van artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 dienen de verantwoordelijke voor een verzamelcentrum voor runderen en voor wat het register betreft voorzien bij artikel 41 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999, de vervoerder van runderen en varkens en de handelaar in runderen de gegevens van hun register over te maken aan Sanitel binnen de termijn zoals bepaald in § 2 en op de wijze zoals bepaald in § 3. § 2. De overdracht van de gegevens van het register dient plaats te vinden binnen de 7 dagen volgend op de datum dat het vervoer of de verzameling heeft plaatsgevonden. § 3. De overdracht van de gegevens van het register kan gebeuren : 1° ofwel door gebruik van een draagbare computer die gebruik maakt van de informaticatoepassing van Sanitel geleverd door en volgens de technische richtlijnen van het Agentschap of eender welk ander geïnformatiseerd systeem goedgekeurd door het Agentschap met dezelfde functionaliteiten;2° ofwel door gebruik van de Webtoepassing volgens de technische richtlijnen van het Agentschap;3° ofwel door het opsturen van een register op papier aan de erkende vereniging van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de vervoerder of de handelaar.De gegevens betreffende de verplaatsingen van runderen moeten worden uitgetypt.

Art. 4.§ 1. Het model van register op papier voor de handelaar in runderen bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 en met huisvesting voor die runderen is opgenomen in bijlage II bij dit besluit. § 2. Het model van register op papier voor de handelaar in runderen bedoeld in artikel 30 van hoger vermeld koninklijk besluit en zonder huisvesting voor die runderen is opgenomen in bijlage III bij dit besluit.

Art. 5.Het model van register op papier voor de vervoerders van runderen, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is opgenomen in bijlage IV bij dit besluit.

Art. 6.§ 1. Voor het houden van een register op papier zoals bedoeld in artikel 16 van hoger vermeld koninklijk besluit, dient elk voertuig waarvoor een vergunning werd bekomen voor het vervoer van varkens, voorzien te zijn van een bundel voorgenummerde bons in drievoud voor laden en lossen. Wanneer hij varkens vervoert, dient de chauffeur van het voertuig op elk verzoek van de overheid deze bundel te kunnen voorleggen.

Het model van register op papier voor de vervoerders van varkens, bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is opgenomen in bijlage I bij dit besluit. § 2. In toepassing van artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 verzekert de vervoerder de overdracht van de in het register op papier opgenomen gegevens aan Sanitel binnen de termijn zoals bepaald in artikel 3, § 2 en op de wijze zoals bepaald in artikel 3, § 3.

Art. 7.In toepassing van artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999, voor het houden van een register zoals bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999, volgens het geïnformatiseerd systeem bedoeld in artikel 3, § 3, 1°, dient de vervoerder van varkens gebruik te maken van het door het Agentschap ontwikkelde informaticaprogramma.

Art. 8.Het model van register op papier voor de halteplaats, bedoeld in artikel 34 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is opgenomen in bijlage V bij dit besluit.

Art. 9.Het model van register bedoeld in artikel 41 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 is inherent verbonden aan het toepassen van het geïnformatiseerd systeem Sanitel dat geleverd wordt door en onder de technische richtlijnen van het Agentschap.

Art. 10.Worden opgeheven: 1° het ministerieel besluit van 25 januari 1996 tot vaststelling van de kosten voor de registratie van het vervoer van varkens door middel van een vervoersdocument.2° het ministerieel besluit van 16 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra.

Art. 11.De vervoersdocumenten, verdeeld in toepassing van bijlage I van het ministerieel besluit van 16 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/05/2000 pub. 04/07/2000 numac 2000016148 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van sluiten tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van artikelen 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 en 41 en de uitvoeringsmodaliteiten van het artikel 43 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra mogen nog gebruikt worden tot 30 dagen na publicatie van dit besluit.

Brussel, 27 juni 2005.

R. DEMOTTE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^