Ministerieel Besluit van 27 maart 2017
gepubliceerd op 07 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017201973
pub.
07/04/2017
prom.
27/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201973

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


27 MAART 2017. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren


De Minister van Zelfstandigen, Gelet op de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen, artikel 9, § 1bis, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen;

Gelet op de programmawet van 22 juni 2012, artikelen 28, §§ 3 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 47bis, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 4 oktober 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot uitvoering van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen, artikel 4ter, § 2, ingevoegd bij koninklijk besluit van 13 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2013 tot uitvoering van artikel 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen, artikel 5, § 2;

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen van 16 februari 2017 tot erkenning van zijn personeelsleden aangewezen om de kohieren uitvoerbaar te verklaren;

Gelet op de beslissing van 1 februari 2017 van de Raad van Bestuur van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen waarbij 2 personeelsleden worden aangeduid om de kohieren uitvoerbaar te verklaren, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend om de kohieren uitvoerbaar te verklaren : 1° voor de invordering van de jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen, met inbegrip van de verhogingen, verwijlinteresten boetes, tenlasteleggingen en andere aanhorigheden: - Mevrouw Frieda OLBRECHTS - Mevrouw Fabienne DEWANDELEER 2° voor de invordering van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen, met inbegrip van de verhogingen, verwijlinteresten, kosten en andere aanhorigheden: - Mevrouw Frieda OLBRECHTS - Mevrouw Fabienne DEWANDELEER Art.2. Het ministerieel besluit van 7 mei 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren sluiten houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 27 maart 2017.

W. BORSUS


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^