Ministerieel Besluit van 27 mei 2019
gepubliceerd op 02 september 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de uitvoering van een rapport over de opvolging van de werken

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203882
pub.
02/09/2019
prom.
27/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203882

WAALSE OVERHEIDSDIENST


27 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de uitvoering van een rapport over de opvolging van de werken


De Ministers van Energie en Huisvesting, Gelet op het programmadecreet van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 18/12/2003 pub. 06/02/2004 numac 2004200252 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken sluiten houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 36bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning sluiten betreffende de audit van een woning, de artikelen 6 en 15, § 4, derde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning sluiten tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning, artikel 8, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 april 2019;

Gelet op het advies van de Minister van Begroting, gegeven op 24 mei 2019;

Gelet op het rapport van 17 mei 2019 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 25 april 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de aanvrager: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister en die om een audit verzoekt;2° het besluit : het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning sluiten betreffende de audit van een woning;3° het scenario van de oorspronkelijke situatie : de beschrijving van de situatie op de dag van het bezoek van de auditor, rekening houdend met de kenmerken van de enveloppe die het beschermde volume van de woning of de woning in wording en de systemen die in de genoemde woning aanwezig zijn, begrenst;4° het scenario van de gewijzigde bestaande situatie: de beschrijving van de situatie op de dag van het bezoek van de auditor, met inbegrip van de op die datum door de aanvrager geplande verbouwingsprojecten, rekening houdend met de kenmerken van de enveloppe die het beschermde volume van de woning of de woning in wording en de systemen die in de genoemde woning aanwezig zijn, begrenst 5° het scenario met aanbevelingen: de vergelijking tussen enerzijds de resultaten van de analyse van de oorspronkelijke situatie en, in voorkomend geval, de gewijzigde bestaande situatie en anderzijds de resultaten na aanbevelingen;6° de verordening nr.812/2013: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft; 7° de verordening nr.813/2013 : Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft; 7° de verordening nr.814/2013 : Verordening (EU) nr. 814/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks betreft. HOOFDSTUK II. - Procedure voor de aanvraag van de uitvoering van een rapport over de opvolging van de werken door de administratie

Art. 2.Voor de toepassing van artikel 6 van het besluit, dient de aanvrager een aanvraag voor de uitvoering van een rapport over de opvolging van de werken in bij de administratie.

Om volledig te zijn, bestaat de aanvraag uit: 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° de bewCIsstukken en gegevens als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 13. De administratie bericht ontvangst van de aanvraag binnen vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag bedoeld in het eerste lid.

Binnen 60 dagen na het bericht van ontvangst verzoekt de administratie de aanvrager om alle documenten te verstrekken die nodig zijn om de aanvraag aan te vullen. De aanvrager heeft 60 dagen vanaf de datum van de brief van de administratie om deze documenten aan de administratie te verstrekken.

Indien de door de administratie gevraagde documenten niet binnen de in lid 4 gestelde termijn worden toegezonden, wordt de aanvraag afgewezen.

De administratie voltooit het rapport over de opvolging binnen dertig dagen na ontvangst van alle informatie die nodig is voor het opstellen van het rapport Het rapport over de opvolging wordt binnen vijftien dagen na registratie in de databank door de administratie aan de aanvrager overgemaakt. HOOFDSTUK III. - Bewijsstukken Afdeling 1. - Algemeen

Art. 3.Voor de toepassing van artikel 5, § 3, 3°, van het besluit, maakt de aanvrager aan de administratie of de auditor ten minste de volgende bewijsstukken over voor elke uitgevoerde energiebesparings- of renovatiewerkzaamheid : 1° een afschrift van alle facturen;2° een technische bijlage die ter beschikking wordt gesteld door de administratie, ingevuld, gedateerd en ondertekend door de aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd of door de architect, de ingenieur-architect of de EPB-verantwoordelijke die de voltooiing van de werkzaamheden heeft gecontroleerd, of door de auditor;3° indien de administratie geen technische bijlage als bedoeld in punt 2° ter beschikking stelt, een door de administratie naar behoren ingevulde, gedateerde en door de aanvrager ondertekende verklaring op erewoord, die door de administratie ter beschikking wordt gesteld;4° een foto die de effectiviteit van het werk laat zien;5° de in dit hoofdstuk bedoelde technische documenten in functie van de uitgevoerde werkzaamheden. De in lid 1, punt 2°, bedoelde technische bijlage bevat ten minste de volgende informatie : 1° de contactgegevens van de ondernemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd;2° de ligging van het gebouw waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd;3° het nummer en de datum van de facturen betreffende de werkzaamheden. Afdeling 2. - Het in conformiteit brengen van de elektrische en

gasinstallatie

Art. 4.Om de in conformiteit brengen van de elektrische installatie te valideren, maakt de aanvrager een afschrift over van het Conformiteitsattest dat door de erkende instantie is afgegeven, in voorkomend geval na de uitvoering van de werkzaamheden voor het in conformiteit brengen.

Om de in conformiteit brengen van de gasinstallatie te valideren, stuurt de aanvrager een afschrift van het Conformiteitsattest dat is afgegeven door de erkende instantie of door de ondernemer die over de gasvergunning (label CERGA) beschikt, in voorkomend geval, nadat de werkzaamheden voor het in conformiteit brengen zijn uitgevoerd.

De ondernemer die over de gasvergunning (label CERGA) beschikt, valideert het in conformiteit brengen van de gasinstallatie alleen maar als hij de werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd. Afdeling 3. - Installatie van een warmtepomp

Art. 5.Om de installatiewerkzaamheden van een warmtepomp voor sanitair warm water, voor verwarming of gecombineerd gebruik te valideren, moet de aanvrager het volgende overmaken: 1° een berekeningsnota voor het systeem van energie-opneming met de in punt 1 van de bijlage bedoelde gegevens; 2° een afschrift van een certificaat Qualiwall waaruit blijkt dat de installateur gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren; 3° een afschrift van de verklaring van conformiteit van de installatie opgemaakt door een installateur die gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren, op basis van een type-model van de administratie; 4° een afschrift van het type-aanbod van warmtepompinstallaties bekendgemaakt op de internetsite van de administratie, ingevuld en ondertekend door de aanvrager en de installateur.

Art. 6.Om de installatiewerkzaamheden van een warmtepomp voor sanitair warm water te valideren, moet de aanvrager het volgende overmaken : 1° voor warmtepompen die onder de Verordeningen nr.812/2013 en nr. 814/2013 vallen, een kopie van het energie-etiket van het geïnstalleerde apparaat, zoals gedefinieerd in Verordening nr. 812/2013; 2° voor warmtepompen die alleen onder Verordening nr.814/2013 vallen, een kopie van de technische fiche zoals gedefinieerd in Verordening nr. 814/2013.

Art. 7.Om de installatiewerkzaamheden van een warmtepomp voor verwarming of gecombineerd gebruik te valideren, moet de aanvrager het volgende overmaken : 1° voor warmtepompen die onder Verordening nr.813/2013 vallen, een fotokopie van de volledige technische fiche zoals gedefinieerd in Verordening nr. 813/2013. 2° voor warmtepompen die niet onder Verordening (EEG) nr.813/2013 vallen, een afschrift van het testverslag dat is uitgevoerd overeenkomstig de norm NBN EN 14511 die op het ogenblik van de test van kracht is of overeenkomstig de norm NBN EN 15879-1 door een laboratorium dat voldoet aan de algemene eisen van de norm NBN EN ISO/IEC 17025 voor het testen van warmtepompen of voor een andere toepassing. Afdeling 4. - Installatie van een zonneboiler

Art. 8.Om de installatiewerkzaamheden van een zonneboiler te valideren, moet de aanvrager het volgende overmaken : 1° een afschrift van een certificaat Qualiwall waaruit blijkt dat de installateur gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren; 2° een afschrift van de verklaring van conformiteit van de installatie opgemaakt door een installateur die gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren, op basis van een type-model van de administratie; 3° een afschrift van het type-aanbod van thermische zonne-installaties bekendgemaakt op de internetsite van de administratie, ingevuld en ondertekend door de aanvrager en de installateur. Afdeling 5. - Installatie van een ventilatiesysteem

Art. 9.Om de installatiewerkzaamheden van een ventilatiesysteem te valideren, moet de aanvrager het volgende overmaken : 1° een verslag waarin de conformiteit van de daadwerkelijk uitgevoerde verluchtingsdebieten en hun conformiteit wordt bevestigd met de debieten vereist door artikel 22, § 2, van het ministerieel besluit van 27 mei 2019 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019202871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning sluiten tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning 2° een testverslag van de warmterecuperator, opgesteld overeenkomstig de norm NBN EN 308, aangevuld met bijlage G van bijlage A1 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen Met betrekking tot punt 1, 1°, wordt het debiet van elke mechanische ventilatie-eenheid gemeten en wordt, indien van toepassing, het vermogen van elke natuurlijke ventilatieopening gerechtvaardigd aan de hand van de technische documentatie. Afdeling 6. - Verhoging van de rendementen van verwarmings- en

sanitair warm water systemen

Art. 10.Om de werkzaamheden ter verbetering van de verwarmingssystemen te valideren, dient de aanvrager de volgende documenten in op basis van de uitgevoerde werkzaamheden : 1° elk document dat de thermische eigenschappen van de geplaatste isolatie en de dikte ervan bewijst;2° een foto of een afschrift van het energie-etiket zoals gedefinieerd in Verordening 812 of een kopie van de Technische Fiche zoals gedefinieerd in Verordening 814 van de geïnstalleerde warmwatertank;3° een toelichting bij de elementen die ervoor moeten zorgen dat de aanvoer- en retourtemperatuur van de emissiecircuits tot de laagst mogelijke waarde worden beperkt.

Art. 11.Om de werkzaamheden ter verbetering van het systeem voor de productie van sanitair warm water te valideren, dient de aanvrager de volgende documenten in : 1° elk document dat de thermische eigenschappen van de geplaatste isolatie en de dikte ervan bewijst;2° een foto of een afschrift van het energie-etiket zoals gedefinieerd in Verordening nr.812/2013 of een kopie van de Technische Fiche zoals gedefinieerd in Verordening nr. 814/2013 van de geïnstalleerde warmwatertank. Afdeling 7. - Installatie van een biomassa verwarmingsketel

Art. 12.Om de installatiewerkzaamheden van een biomassa verwarmingsketel te valideren, moet de aanvrager het volgende overmaken : 1° een kopie van het testrapport, uitgevoerd in overeenstemming met de norm NBN EN 303-5 dat op het moment van de test van kracht is 2° een afschrift van een certificaat Qualiwall waaruit blijkt dat de installateur gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren; 3° een afschrift van de verklaring van conformiteit van de installatie opgemaakt door een installateur die gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren, op basis van een type-model van de administratie; Afdeling 8. - Installatie van een lokale biomassakachel

Art. 13.Om de installatiewerkzaamheden van een lokale biomassakachel te valideren, moet de aanvrager het volgende overmaken : 1° een afschrift van het testrapport uitgevoerd volgens de norm NBN EN 14785, NBN EN 13240, NBN EN 13229, NBN EN 12809 of NBN EN 15250, bepaald volgens het type kachel, dat van kracht was op het ogenblik van de test; 2° een afschrift van een certificaat Qualiwall waaruit blijkt dat de installateur gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren; 3° een afschrift van de verklaring van conformiteit van de installatie opgemaakt door een installateur die gecertificeerd is voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren, op basis van een type-model van de administratie; HOOFDSTUK IV. - Berekening van de bespaarde kilowatturen

Art. 14.De energiewinsten bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 3°, en § 3, 3°, van het besluit komen overeen met de bespaarde kilowatturen tussen het scenario van de oorspronkelijke situatie en het scenario met aanbevelingen of, in geval van een wijziging van het beschermde volume, tussen het scenario van de gewijzigde bestaande situatie en het scenario met aanbevelingen. HOOFDSTUK V. - Slotbepaling

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 5, 2° tot 4°, en 12, 2° en 3°, in werking op 1 juli 2020.

In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 13, 2° en 3°, in werking op 1 januari 2021.

Namen 27 mei 2019.

J.-L. CRUCKE V. DE BUE

Bijlage bij het ministerieel besluit van 27 mei 2019 tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de uitvoering van een rapport over de opvolging van de werken Gegevens die moeten worden opgenomen in de berekeningsnota voor het systeem van energie-opneming van de warmtepompen 1. Energiewinning in water De energiewinning kan verricht worden hetzij in oppervlaktewateren (rivieren, vijvers, meren,...), hetzij in diepe wateren (grondwaterlagen, putten,...), op "statische" of "dynamische" wijze.

De berekeningsnota voor het systeem van energie-opneming bevat met name het volgende: - in het geval van een "dynamische" winning (door oppompen), omvat het o.a. de dimensionering van de eventuele tussenwarmtewisselaars, de vloeistofdebieten, de temperatuurdelta's, het vermogen van de hulpmiddelen... - in het geval van een "statische" winning (via een onder water gezette wisselaar), omvat het o.a. de dimensionering van de wisselaar, van het eventuele kunstmatig bekken of van de natuurlijke bron,... 2. Energiewinning in de grond De energiewinning kan verwezenlijkt worden hetzij met een begraven verdamper, hetzij met een warmtewisselaar met glycolwater die in de grond begraven is. De berekeningsnota voor het systeem van energie-opneming bevat met name het volgende : - bij gebruik van een tussenvloeistof zoals glycolwater, gaat het om de dimensionering van de horizontaal geplaatste warmtewisselaar of om de verticale sonde(s), alsook het debiet van de secundaire vloeistof en het vermogen van de hulpmiddelen; - in het geval van een horizontale of verticale begraven verdamper, gaat het om de dimensionering van die verdamper. 3. Energiewinning in de buitenlucht In de lucht kan de energiewinning op statische of dynamische wijze verwezenlijkt worden. In het geval van een statische winning, wanneer een secundaire vloeistof wordt gebruikt, bevat de berekeningsnota voor het systeem van energie-opneming met name zijn debiet en het vermogen van de hulpmiddelen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 mei 2019 tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de uitvoering van een rapport over de opvolging van de werken.

Namen 27 mei 2019.

J.-L. CRUCKE V. DE BUE


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^