Ministerieel Besluit van 27 november 2006
gepubliceerd op 08 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203971
pub.
08/12/2006
prom.
27/11/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 15 september 2006, goedgekeurd bij het verslag van 10 oktober 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bijlage III bij het besluit van 9 februari 2006 onverwijld moet worden gewijzigd om die in overeenstemming te brengen met de wijzigingen aangebracht bij Richtlijn 2006/55/EG, waarvan de omzettingstermijn vastgesteld is op 31 december 2006, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn 2006/55/EG van de Commissie van 12 juni 2006 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat betreft het maximumgewicht van een partij zaaizaad, omgezet.

Art. 2.In de tweede kolom van de tabel van bijlage III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, wordt "25" vervangen door "30".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 27 november 2006.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^