Ministerieel Besluit van 27 november 2012
gepubliceerd op 12 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst

bron
vlaamse overheid
numac
2012036242
pub.
12/12/2012
prom.
27/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


27 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst


De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Gelet op het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, artikel 9;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat - rekening houdend met de aanpassing van de verboden lijst door het wereldantidopingagentschap (WADA) met ingang van 1 januari 2013 - de aanpassing van de verboden lijst van de Vlaamse Gemeenschap spoedeisend is in het kader van de internationale strijd tegen doping; dat, overeenkomstig artikel 9 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister de in de Vlaamse Gemeenschap van toepassing zijnde lijst minstens jaarlijks dient aan te passen aan de internationaal erkende lijst; dat het nodig is, in het kader van de internationale harmonisering, nagestreefd door de Vlaamse Regering in de strijd tegen doping, dat de lijst wordt aangepast rekening houdende met de lijst van het WADA, die wereldwijd van toepassing is met ingang van 1 januari 2013, dat de directeur-generaal van UNESCO op 26 september 2012 alle Staten die partij zijn bij het Internationaal verdrag van 19 oktober 2005 tegen doping in de sport in kennis heeft gesteld van de nieuwe verboden lijst 2013 door het WADA opgesteld en dat werd vastgesteld dat geen twee derde van de Staten bezwaar hebben aangetekend binnen de 45 dagen na die kennisgeving, dat het noodzakelijk is de betrokkenen tijdig op de hoogte te brengen van de verboden lijst;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 52.393/3, gegeven op 20 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Alle verboden stoffen moeten als "specifieke stoffen" worden aanzien behalve de stoffen vermeld in § 3, 1°, 2°, 4° d) en e), § 4, 1°, a en de verboden methoden vermeld in § 3, 6°.

De vanaf 1 januari 2013 toepasselijke verboden lijst, als vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, is vervat in de volgende paragrafen. § 2. Niet-goedgekeurde stoffen Elke farmacologische stof, die niet bedoeld wordt in één van de volgende delen van dit besluit en waarvoor geen goedkeuring voor humaan therapeutisch gebruik door enige bevoegde overheidsinstantie is verleend (dit wil zeggen geneesmiddelen in preklinische of klinische onderzoeksfase of waarvan de onderzoeksfase is stopgezet, designerdrugs, stoffen enkel goedgekeurd voor diergeneeskundig gebruik), is ten allen tijde verboden. § 3. De volgende stoffen en methoden zijn verboden op elk ogenblik (binnen en buiten wedstrijdverband) : 1° anabole middelen : a) exogene anabole androgene steroïden (AAS), met inbegrip van : 1) 1-androsteendiol (5alpha-androst-1-een-3bêta,17bêta-diol);2) 1-androsteendion (5alpha-androst-1-een-3,17-dion);3) bolandiol (estr-4-een-3bêta,17bêta-diol);4) bolasteron;5) boldenon;6) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);7) calusteron;8) clostebol;9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]pregna-4-en-20-yn-17alpha-ol);10) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17bêta-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);11) desoxymethyltestosteron (17alpha-methyl-5alpha-androst-2-en-17bêta-ol);12) drostanolon;13) ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17alpha-ol);14) fluoxymesteron;15) formebolon;16) furazabol (17alpha-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5alpha-androstaan-17bêta-ol);17) gestrinon;18) 4-hydroxytestosteron (4,17bêta-dihydroxyandrost-4-en-3-on);19) mestanolon;20) mesterolon;21) metenolon;22) methandiënon (17bêta-hydroxy-17alpha-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);23) methandriol;24) methasteron (17bêta-hydroxy-2alpha,17alpha-dimethyl-5alpha-androstaan-3-on) );25) methyldiënolon (17bêta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9-dieen-3-on);26) methyl-1-testosteron (17bêta-hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androst-1-en-3-on);27) methylnortestosteron (17bêta-hydroxy-17alpha-methylestr-4-en-3-on);28) methyltestosteron;29) metribolon (methyltriënolon, 17bêta-hydroxy-17alpha-methylestra-4,9,11-trieen-3-on);30) miboleron;31) nandrolon;32) 19-norandrosteendion (estr-4-een-3,17-dion);33) norboleton;34) norclostebol;35) norethandrolon;36) oxabolon;37) oxandrolon;38) oxymesteron;39) oxymetholon;40) prostanozol (17bêta-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4 :2,3]-5alpha-androstaan);41) quinbolon;42) stanozolol;43) stenbolon;44) 1-testosteron (17bêta-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-on);45) tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-pregna-4,9,11-trieen-3-on);46) trenbolon (17bêta-hydroxyestr-4,9,11-trieen-3-on);47) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking;b) endogene AAS wanneer exogeen toegediend : 1) androsteendiol (androst-5-een-3bêta,17bêta-diol);2) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);3) dihydrotestosteron (17bêta-hydroxy-5alpha-androstaan-3-on);4) prasteron (dehydro-epiandrosteron, DHEA, 3bêta-hydroxyandrost-5-en-17-on);5) testosteron; en hun metabolieten en isomeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot : 6) 5alpha-androstaan-3alpha,17alpha-diol;7) 5alpha-androstaan-3alpha,17bêta-diol;8) 5alpha-androstaan-3bêta,17alpha-diol;9) 5alpha-androstaan-3bêta,17bêta-diol;10) androst-4-een-3alpha,17alpha-diol;11) androst-4-een-3alpha,17bêta-diol;12) androst-4-een-3bêta,17alpha-diol;13) androst-5-een-3alpha,17alpha-diol;14) androst-5-een-3alpha,17bêta-diol;15) androst-5-een-3bêta,17alpha-diol;16) 4-androsteendiol (androst-4-een-3bêta,17bêta-diol);17) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion) ;18) epi-dihydrotestosteron;19) epitestosteron;20) etiocholanolon;21) 3alpha-hydroxy-5alpha-androstaan-17-on;22) 3bêta-hydroxy-5alpha-androstaan-17-on;23) 7alpha-hydroxy-DHEA;24) 7bêta-hydroxy-DHEA;25) 7-keto-DHEA;26) 19-norandrosteron;27) 19-noretiocholanolon.c) andere anabole middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) clenbuterol;2) selectieve androgene receptormodulatoren (SARM's);3) tibolon;4) zeranol;5) zilpaterol.2° peptidehormonen, groeifactoren en aanverwante stoffen : de volgende stoffen en hun releasing factoren : a) erytropoëse-stimulerende agentia [bv.erytropoëtine (EPO), darbepoëtine (dEPO), hypoxie-induceerbare factor (HIF) stabilisatoren, methoxy polyethyleen glycol-epoëtine beta (CERA), peginesatide (hematide)]; b) choriongonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH), enkel bij mannelijke sporters;c) corticotrope hormonen;d) groeihormoon (GH);insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1); fibroblastgroeifactoren (FGF's); hepatocytgroeifactor (HGF); mechanogroeifactoren (MGF's); plaatjes afgeleide groeifactor (PDGF); vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF) alsook eender welke groeifactor die een invloed heeft op de eiwitsynthese of eiwitafbraak in de spier, pees of het ligament, de vascularisatie, het energiegebruik, de regeneratiecapaciteit of het veranderen van vezeltype; e) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking.3° bèta 2-agonisten : Alle bèta 2-agonisten, met inbegrip van alle optische isomeren (bijvoorbeeld d- en l-) waar relevant, zijn verboden, behalve salbutamol via inhalatie (maximaal 1600 microgram over 24 uur), formoterol via inhalatie (maximale toegediende dosis van 54 microgram over 24 uur) en salmeterol via inhalatie en in overeenstemming met het door de producent voorgeschreven therapeutisch regime, worden gebruikt. De aanwezigheid van meer dan 1000 ng/ml salbutamol of van meer dan 40 ng/mL formoterol in de urine wordt aanzien als een niet bedoeld therapeutisch gebruik van de stof en zal als een afwijkend analyseresultaat worden beschouwd, tenzij de sporter aan de hand van een gecontroleerde farmacokinetische studie kan bewijzen dat het abnormale resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische dosis via inhalatie tot een maximum als hierboven aangegeven. 4° hormonale en metabole modulatoren : a) aromatase-inhibitoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) aminoglutethimide;2) anastrozol;3) androsta-1,4,6-trieen-3,17-dion (androstatrieendion);4) 4-androsteen-3,6,17 trion (6-oxo);5) exemestaan;6) formestaan;7) letrozol;8) testolacton;b) selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM's), met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) raloxifen;2) tamoxifen;3) toremifen;c) andere anti-oestrogene stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : 1) clomifeen;2) cyclofenil;3) fulvestrant;d) agentia die een of meer myostatinefuncties veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot myostatine-inhibitoren;e) metabole modulatoren : 1) insulines 2) peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor delta (PPARdelta) agonisten (bv.GW 1516) en PPARdelta-AMP-geactiveerde proteïne kinase (AMPK) as agonisten (bv. AICAR); 5° diuretica en andere maskerende middelen : a) maskerende middelen : 1) diuretica;2) desmopressine;3) middelen die het plasmavolume vergroten (bijvoorbeeld glycerol, intraveneuze toediening van albumine, dextraan, hydroxy-ethylzetmeel en mannitol);4) probenecid;5) en andere stoffen met vergelijkbare biologische effecten; Lokale toediening van felypressine bij tandanesthesie is toegelaten. b) diuretica : 1) acetazolamide;2) amiloride;3) bumetanide;4) canrenon;5) chloortalidon;6) etacrynezuur;7) furosemide;8) indapamide;9) metolazon;10) spironolacton;11) thiaziden (bijvoorbeeld bendroflumethiazide, chloorthiazide, hydrochloorthiazide);12) triamtereen;13) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of vergelijkbare biologische werking (behalve drospirenon, pamabrom en topisch dorzolamide en brinzolamide, welke niet verboden zijn). Het gebruik binnen of buiten wedstrijdverband, voor zoverre toepasselijk, van enige hoeveelheid van een stof waarvoor een drempelwaarde geldt (dit zijn formoterol, salbutamol, cathine, efedrine, methylefedrine en pseudoefedrine) in combinatie met een diureticum of een ander maskerend middel, vereist een toestemming wegens therapeutische noodzaak voor die stof naast de toestemming wegens therapeutische noodzaak voor het diureticum of ander maskerend middel. 6° de volgende methoden : a) manipulatie van bloed en bloedcomponenten : 1) het toedienen of herinbrengen in het circulatoir systeem van eender welke hoeveelheid autoloog, homoloog of heteroloog bloed, of rodebloedcelproducten van welke oorsprong ook.2) kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof, met inbegrip van, maar niet beperkt tot perfluorchemicaliën, efaproxiral (RSR13) en gemodificeerde hemoglobineproducten (bijvoorbeeld bloedvervangers, gebaseerd op hemoglobine, hemoglobineproducten in microcapsules) en met uitsluiting van zuurstoftoediening;3) Eender welke vorm van intravasculaire manipulatie van bloed of bloedcomponenten door middel van fysische of chemische middelen;b) chemische en fysieke manipulatie : 1) fraude of poging tot fraude om de validiteit en integriteit te beïnvloeden van de monsters die afgenomen worden tijdens een dopingcontrole.Daaronder wordt onder meer verstaan maar niet beperkt tot : verwisselen van urine of knoeien met de urine (bv. proteasen); 2) intraveneuze infusen of injecties van meer dan 50 ml in een tijdsbestek van 6 uur zijn verboden tenzij de intraveneuze infusen of injecties op een legitieme wijze toegediend werden tijdens een ziekenhuisopname of klinische onderzoeken;c) genetische doping : Het volgende met het potentieel de sportprestatie te verbeteren : 1) de transfer van polymeren van nucleïnezuren of nucleïnezuuranalogen;2) het gebruik van normale of genetisch gemodificeerde cellen; § 4. De volgende stoffen en methoden zijn verboden binnen wedstrijdverband : 1° alle stimulantia, met inbegrip van, indien van toepassing, alle optische isomeren (bijvoorbeeld d- en l-), behalve imidazolderivaten voor topisch gebruik en de stimulantia die zijn opgenomen in het monitoringprogramma 2013. Stimulantia zijn : a : niet-specifieke stimulantia : 1) adrafinil;2) amfepramon;3) amifenazol;4) amfetamine;5) amfetaminil;6) benfluorex;7) benzfetamine;8) benzylpiperazine;9) bromantan;10) clobenzorex;11) cocaïne;12) cropropamide;13) crotetamide;14) dimethylamfetamine;15) etilamfetamine;16) famprofazon;17) fencamine;18) fendimetrazine;19) fenmetrazine;20) fenetylline;21) fenfluramine;22) fenproporex;23) fentermine;24) 4-fenylpiracetam (carfedon);25) furfenorex;26) mefenorex;27) mefentermine;28) mesocarb;29) metamfetamine (d-) ;30) methyleendioxyamfetamine;31) methyleendioxymetamfetamine;32) p-methylamfetamine;33) modafinil;34) norfenfluramine;35) prenylamine;36) prolintaan. Een stimulans dat niet expliciet in deze lijst voorkomt, is een specifieke stof. b : specifieke stimulantia (voorbeelden) : 37) adrenaline;38) cathine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 5 microgram per milliliter;39) efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;40) etamivan;41) etilefrine;42) fenbutrazaat;43) fencamfamine;44) fenpromethamine;45) heptaminol;46) isomethepteen;47) levmetamfetamine;48) meclofenoxaat;49) methylefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;50) methylhexanamine (dimethylpentylamine) 51) methylfenidaat;52) nikethamide;53) norfenefrine;54) octopamine;55) oxilofrine (methylsynefrine);56) parahydroxyamfetamine;57) pemoline;58) pentetrazol;59) propylhexedrine;60) Pseudoefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 150 microgram per milliliter;61) selegiline;62) sibutramine;63) strychnine;64) tuaminoheptaan;65) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbaar biologisch effect. Stoffen die zijn opgenomen in het WADA-monitoringprogramma 2013 (bupropion, cafeïne, nicotine, fenylefrine, fenylpropanolamine, pipradrol, pseudoefedrine (minder dan 150 microgram per milliliter) en synefrine) worden niet als verboden stoffen beschouwd.

Lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal, oftalmologisch) van adrenaline of toediening van adrenaline in combinatie met lokale anesthetica, is toegelaten. 2° narcotica : a) buprenorfine;b) dextromoramide;c) diamorfine (heroïne);d) fentanyl en zijn derivaten;e) hydromorfon;f) methadon;g) morfine;h) oxycodon;i) oxymorfon;j) pentazocine;k) pethidine;3° cannabinoïden : a) natuurlijke (bijvoorbeeld cannabis, hasjiesj, marihuana) of synthetische delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabimimetica (bijvoorbeeld "Spice" (wat JWH018, JWH073 bevat), HU-210;4° glucocorticosteroïden. Alle glucocorticosteroïden zijn verboden als ze via orale, intraveneuze, intramusculaire of rectale weg worden toegediend. § 5. De volgende stoffen zijn verboden bij bepaalde sporten : 1° alcohol. Alcohol (ethanol) is alleen binnen wedstrijdverband verboden in de onderstaande sporten. De opsporing zal worden verricht door ademanalyse en/of bloedcontrole. De geldende grenswaarde (bloedwaarden) voor een dopingovertreding is 0,10 g/l. a) autosport (FIA);b) boogschieten (FITA);c) karate (WKF);d) motorsport (FIM);e) powerboatracen (UIM);f) vliegsport (FAI);2° bètablokkers, alleen verboden binnen wedstrijdverband, behalve als het anders vermeld wordt : a) autosport (FIA);b) biljarten (alle disciplines) (WCBS);c) boogschieten (FITA), ook verboden buiten wedstrijdverband;d) darts (WDF);e) golf (IGF);f) skiën of snowboarden (FIS) voor het schansspringen, het skiën vrije stijl of halfpipe skiën en het halfpipe of big air snowboarden;g) schieten (ISSF, IPC), ook verboden buiten wedstrijdverband; Bètablokkers omvatten, maar zijn niet beperkt tot : 1) acebutolol;2) alprenolol;3) atenolol;4) betaxolol;5) bisoprolol;6) bunolol;7) carteolol;8) carvedilol;9) celiprolol;10) esmolol;11) labetalol;12) levobunolol;13) metipranolol;14) metoprolol;15) nadolol;16) oxprenolol;17) pindolol;18) propranolol;19) sotalol;20) timolol.

Art. 2.Het besluit van de secretaris-generaal van 26 oktober 2011 houdende bekendmaking van de verboden lijst wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 januari 2013.

Brussel, 27 november 2012.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^