Ministerieel Besluit van 27 oktober 2010
gepubliceerd op 16 november 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot toekenning aan de provincies van de subsidies in het kader van de opleiding betreffende het project buurtbemiddeling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000648
pub.
16/11/2010
prom.
27/10/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 OKTOBER 2010. - Ministerieel besluit tot toekenning aan de provincies van de subsidies in het kader van de opleiding betreffende het project buurtbemiddeling


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 69, eerste lid, 3°, tweede streepje, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999 en 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering, opvolging en evaluatie van het project buurtbemiddeling sluiten betreffende de invoering, opvolging en evaluatie van het project buurtbemiddeling, artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 september 2010;

Overwegende het ministerieel besluit van 26 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van de subsidies en de federale coördinatie in het kader van het project buurtbemiddeling sluiten tot toekenning van de subsidies en de federale coördinatie in het kader van het project buurtbemiddeling;

Overwegende dat de provincie vanwege haar grotere toegankelijkheid en haar reeds bestaande structuren het ideaal organisatieniveau voor de voorziene opleiding buurtbemiddeling uitmaakt, Besluit : HOOFDSTUK I. - Opleiding in buurtbemiddeling

Artikel 1.De FOD Binnenlandse Zaken doet een beroep op de provincies om de opleiding te organiseren voorzien in artikel 12 van het koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering, opvolging en evaluatie van het project buurtbemiddeling sluiten betreffende de invoering, opvolging en evaluatie van het project buurtbemiddeling, voor de vrijwilligers en de lokale coördinatoren van de gemeenten die op het project hebben ingeschreven en werden opgenomen in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 26 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van de subsidies en de federale coördinatie in het kader van het project buurtbemiddeling sluiten tot toekenning van de subsidies en de federale coördinatie in het kader van het project buurtbemiddeling. HOOFDSTUK II. - Verdeling van de subsidies

Art. 2.De Minister van Binnenlandse Zaken kent aan elke provincie een subsidie toe die berekend wordt op basis van een percentage verkregen in functie van de volgende criteria : 1° het aantal vrijwilligers toegekend aan de gemeenten overeenkomstig artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/02/2010 pub. 15/03/2010 numac 2010000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van de subsidies en de federale coördinatie in het kader van het project buurtbemiddeling sluiten tot toekenning van de subsidies en de federale coördinatie in het kader van het project buurtbemiddeling;2° het aantal lokale coördinatoren die binnen deze gemeenten aangewezen werden voor de coördinatie van het te realiseren project. De verdeling van de subsidies die toegekend worden aan de provincies voor het jaar 2010, wordt overeenkomstig de als bijlage gevoegde tabel verricht.

De subsidies zullen integraal gestort worden aan de provincies na bekendmaking van dit besluit. HOOFDSTUK III. - Toekenningsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden van de subsidies

Art. 3.Om van deze subsidie te kunnen genieten, moeten de provincies op 30 juni 2011 aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° De opleiding uitwerken op basis van het door de FOD Binnenlandse Zaken opgestelde opleidingsprogramma en verwijzende naar de methodologische handleiding « buurtbemiddeling », die uitgegeven werd door de FOD Binnenlandse Zaken;2° Het opleidingsprogramma en het gebruikt didactisch materiaal doorsturen naar de FOD Binnenlandse Zaken;3° Aan de FOD Binnenlandse Zaken, en dit binnen een termijn van vijftien werkdagen na afsluiten van de opleiding, een volledige namenlijst overmaken met alle personen die de opleiding gevolgd hebben, alsook het aantal effectief gevolgde uren opleiding;4° Een schuldvordering doorsturen naar de FOD Binnenlandse Zaken met daarop de kosten die op de subsidie verhaald worden.

Art. 4.Als het bedrag van de toegekende subsidie niet volledig uitgeput werd nadat de voor het project ingezette vrijwilligers en coördinatoren de opleiding gevolgd hebben, kan het saldo tot 31 december 2011 voor volgende doeleinden gebruikt worden : 1° De organisatie van een meer diepgaande opleiding omtrent buurtbemiddeling of over een onderwerp dat aan deze methode verwant is, ter attentie van de reeds ingewijde vrijwilligers;2° De organisatie van de basisopleiding buurtbemiddeling voor alle personen die niet in het kader van het project ingezet worden maar toch buurtbemiddelingen verrichten. In geval van organisatie van deze opleidingen, zijn de voorwaarden bepaald in artikel 3, 2°, 3°en 4° van toepassing. HOOFDSTUK IV. - Betalingswijze

Art. 5.De subsidies worden toegekend onder voorbehoud van de naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 3 en 4. De niet-naleving van deze bepalingen leidt tot de terugvordering van de volledige of gedeeltelijke som. HOOFDSTUK IV. - Eindbepaling

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 16 november 2010.

Brussel, 27 oktober 2010.

Mevr. A. TURTELBOOM

BIJLAGE : Bedragen van de aan de provincies toegekende subsidies in het kader van de opleiding buurtbemiddeling

Provincie/Province

Aantal op te leiden vrijwilligers - Nombre de volontaires à former

Aantal op te leiden lokale coördinatoren - Nombre de coordinateurs locaux à former

Bedrag - Montant

Antwerpen

16

10

euro 19.697

Brabant wallon

2

1

euro 2.273

Brussel

7

3

euro 7.576

Hainaut

11

6

euro 12.879

Liège

20

12

euro 24.242

Limburg

11

8

euro 14.394

Luxembourg

5

4

euro 6.818

Namur

7

5

euro 9.091

Oost-Vlaanderen

11

7

euro 13.636

Vlaams-Brabant

21

16

euro 28.030

West-Vlaanderen

9

6

euro 11.364

Totaal/Total

120

78

euro 150.000,00


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 27 oktober 2010.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^