Ministerieel Besluit van 27 oktober 2014
gepubliceerd op 04 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie

bron
vlaamse overheid
numac
2014036792
pub.
04/11/2014
prom.
27/10/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


27 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006035650 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006022321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische varkens ziekten sluiten houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie


De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 6, § 1, XI, ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten, en artikel 87, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 41bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikel 17 en 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse overheid, artikel 13, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 en 25 juli 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006035650 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006022321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische varkens ziekten sluiten houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 februari 2008, 23 november 2009, 19 juli 2012 en 21 mei 2012;

Gelet op het protocol van 31 maart 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot de overgangsmaatregelen voor de uitoefening van de bevoegdheden op het vlak van dierenwelzijn;

Overwegende dat artikel 1, van het koninklijk besluit van 20 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005022833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren sluiten houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, sinds de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming, meer bepaald op 1 juli 2014, geen uitwerking meer kan hebben. Dat gelet op artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, de gewesten gemachtigd zijn hun administratie zelf te organiseren. Dat dit besluit uitvoering wil geven aan het beginsel van de continuïteit van de dienstverlening; Dat vanaf 25 juli 2014 de bevoegdheid dierenwelzijn organisatorisch aan het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie werd toegewezen, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 5, § 1 van ministerieel besluit van 5 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006035650 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 2006 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/04/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006022321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische varkens ziekten sluiten houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 februari 2008, 23 november 2009, 19 juli 2012 en 21 mei 2012, wordt een punt 20 ingevoegd, dat luidt als volgt : "20° is belast met het voorstellen van een geldsom die een einde maakt aan de strafvordering, aan de daders van inbreuken bedoeld in artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanaf 25 juli 2014.

Brussel, 27 oktober 2014.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^