Ministerieel Besluit van 27 oktober 2015
gepubliceerd op 30 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003363
pub.
30/10/2015
prom.
27/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003363

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


27 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004


De Minister van Financiën, Gelet op de programmawet van 27 december 2004, inzonderheid artikel 420, § 3, 1° en 4° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 19 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting, gegeven op 23 oktober 2015;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, overwegende dat met het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004, de accijnstarieven vanaf 1 november 2015 kunnen verhogen; dit besluit tot doel heeft de voorwaarden vast te leggen binnen dewelke een verhoging inzake accijnzen op de voorraden energieproducten die al tot verbruik werden uitgeslagen zal plaatsvinden; dat, in die omstandigheden, dit besluit zonder uitstel dient te worden genomen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Voor elke plaats waar zij energieproducten voorhanden hebben die belastbaar zijn krachtens artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004, moeten de handelaars, de depothouders en de houders van een tankstation, zoals gedefinieerd in artikel 1, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, uiterlijk de dag die volgt op de dag waarop de verhoging van het tarief van de bijzondere accijns in werking treedt, een gedateerde en ondertekende voorraadaangifte in tweevoud opmaken waarop, per soort van energieproduct waarvoor een afzonderlijk tarief van de accijnzen van toepassing is, de hoeveelheden bedoeld in artikel 1, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, zijn vermeld, die hier te lande in verbruik werden gesteld : 1° die zij voorhanden hadden te 0 uur op de dag van de tariefverhoging;2° die hen werden toegezonden vóór de dag van de tariefverhoging maar pas tussen de datum van verhoging van het tarief en de datum van indiening van de overeenkomstige voorraadaangifte zijn toegekomen. § 2. Geen voorraadaangifte hoeft te worden gedaan wanneer voor elke soort belastbare energieproducten, het totaal van de in § 1, 1° en 2° bedoelde hoeveelheden energieproducten, per soort product, 1 000 liter niet overtreft. § 3. De in de voorraadaangifte te vermelden hoeveelheden moeten in principe worden opgegeven bij de temperatuur van 15 ° C. Indien aan deze eis niet kan worden voldaan mogen de hoeveelheden worden opgegeven bij omgevingstemperatuur met vermelding ervan.

Art. 2.Eén exemplaar van de voorraadaangifte moet uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de tariefverhoging in het bezit zijn van de ambtenaar belast met het beheer van het hulpkantoor der accijnzen of der douane en accijnzen van het gebied van de inrichting; het tweede exemplaar van deze aangifte moet ter beschikking zijn van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op de plaats waar de in aanmerking komende energieproducten voorhanden zijn.

De aangevers schrijven op het tweede exemplaar, in voorkomend geval, de hier te lande in verbruik gestelde hoeveelheden energieproducten bij die hen werden toegezonden vóór de dag van de tariefverhoging doch die pas na het indienen van hun aangifte zijn toegekomen.

Art. 3.Wie overeenkomstig artikel 1 een voorraadaangifte heeft ingediend moet: 1° bij die aangifte een opgave voegen van de personen of firma's aan wie zij sinds één maand vóór de dag waarop de verhoging van de bijzondere accijns werd ingesteld, meer dan 10 000 liter belastbare motorbrandstof hebben geleverd, die hier te lande in verbruik werden gesteld.Die opgave vermeldt de naam en het adres van bedoelde personen of firma's en de hen geleverde hoeveelheden. Indien tijdens de bedoelde periode geen dergelijke leveringen werden verricht wordt een nihilopgave opgemaakt; 2° desgevraagd alle documenten, bescheiden en andere stukken overleggen waaruit de juistheid van die aangifte en van vorenbedoelde opgave kan blijken.

Art. 4.§ 1. De depothouders en houders van een tankstation die bij toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 vrijgesteld zijn van de betaling van de aanvullende bijzondere accijns dienen, ten laatste 2 weken na de inwerkingtreding van dit besluit een opgave van hun plaatsen waar de in artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit bedoelde energieproducten voorhanden worden gehouden in te dienen bij de ambtenaar belast met het beheer van het hulpkantoor der accijnzen of der douane en accijnzen van het gebied waar deze plaatsen gevestigd zijn. § 2. Bij deze opgave dient een gedateerde en ondertekende verklaring van de verantwoordelijke persoon te worden gevoegd waarin op erewoord wordt verklaard dat de betrokken producten uitsluitend voor de eigen behoeften worden aangewend.

Art. 5.De verschuldigde sommen van de aanvullende bijzondere accijns dienen, binnen de bij artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 bepaalde termijn, te worden voldaan op het enig kantoor der douane en accijnzen.

De betaling moet in de betalingsmededeling het volgende vermelden: "Cliquet gasolie + datum + naam van het hulpkantoor".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2015.

Brussel, 27 oktober 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^