Ministerieel Besluit van 27 oktober 2015
gepubliceerd op 30 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003365
pub.
30/10/2015
prom.
27/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003365

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


27 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten


De Minister van Financiën, Gelet op de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, inzonderheid artikelen 420, § 3, 2° en 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 19 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting, gegeven op 23 oktober 2015;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, overwegende dat met het koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten de accijnstarieven vanaf 1 november 2015 kunnen verlagen; dit besluit tot doel heeft de voorwaarden vast te leggen binnen dewelke een verlaging inzake accijnzen op de voorraden energieproducten die al tot verbruik werden uitgeslagen zal plaatsvinden; dat, in die omstandigheden, dit besluit zonder uitstel dient te worden genomen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Voor elke plaats waar zij energieproducten voorhanden hebben die recht geven op de verlaging van de bijzondere accijns krachtens artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van XXX oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, moeten de handelaars, de depothouders en de houders van een tankstation, zoals gedefinieerd in artikel 1, § 2, van hetzelfde koninklijk besluit, uiterlijk de dag die volgt op elke dag waarop de verlaging van het tarief van de bijzondere accijns in werking treedt, een gedateerde en ondertekende voorraadaangifte in tweevoud opmaken waarop per soort de hoeveelheden ongelode benzine zijn vermeld bedoeld in artikel 1, § 1, van hetzelfde koninklijk besluit, die hier te land in verbruik werden gesteld: 1° die zij voorhanden hadden te 0 uur op de dag van de tariefverlaging;2° maar die hen werden toegezonden vóór de dag van de tariefverlaging maar pas tussen de datum van verlaging van het tarief en de datum van indiening van de overeenkomstige voorraadaangifte zijn toegekomen; § 2. Geen voorraadaangifte mag worden gedaan wanneer voor elke soort in aanmerking komende energieproducten, het totaal van de in § 1, 1° en 2° bedoelde hoeveelheden energieproducten, per soort product, 1 000 liter niet overtreft. § 3. De in de voorraadaangifte te vermelden hoeveelheden moeten in principe worden opgegeven bij de temperatuur van 15 ° C. Indien aan deze eis niet kan worden voldaan mogen de hoeveelheden worden opgegeven bij omgevingstemperatuur met vermelding ervan.

Art. 2.Een exemplaar van de voorraadaangifte moet uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de tariefverlaging in het bezit zijn van de ambtenaar belast met het beheer van het hulpkantoor der accijnzen of der douane en accijnzen van het gebied van de inrichting; het tweede exemplaar van deze aangifte moet ter beschikking zijn van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op de plaats waar de in aanmerking komende energieproducten voorhanden zijn.

De aangevers schrijven op het tweede exemplaar, in voorkomend geval, de hier te lande in verbruik gestelde hoeveelheden energieproducten bij die hen werden toegezonden vóór de dag van de tariefverlaging doch die pas na het indienen van hun aangifte zijn toegekomen.

Art. 3.De personen die, overeenkomstig de artikelen 1 en 2, een voorraadaangifte hebben ingediend, moeten bij deze voorraadaangifte de volmacht voegen, zoals omschreven in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten. Tevens dienen zij, desgevraagd, alle documenten, bescheiden en andere stukken over te leggen waaruit de juistheid van hun aangifte kan blijken.

Art. 4.De Administratie Enig Kantoor van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, voert de in het koninklijk besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten bedoelde gedeeltelijke terugbetaling van de bijzondere accijns uit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2015.

Brussel, 27 oktober 2015.

J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^