Ministerieel Besluit van 27 september 2002
gepubliceerd op 08 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en tot bepaling, voor wat deze Overheids

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022797
pub.
08/10/2002
prom.
27/09/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en tot bepaling, voor wat deze Overheidsdienst betreft, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende de diverse bepalingen betreffende de inwerkingtreding van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid Voedselketen of van de nieuwe federale overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 september 2002, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Op 1 oktober 2002, neemt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 juni 2002 tot vaststelling van de bijzondere wijze waarop personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgaan naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid Voedselketen of van de nieuwe federale overheidsdiensten, de dienst of delen van diensten over die belast zijn met volgende opdrachten : - de productnormering inzake grondstoffen en de plantaardige sector; - de productnormering inzake dierengezondheid en de dierlijke productie; - de normering en het beheer van het dierenwelzijn; - de internationale relaties die betrekking hebben op de in dit lid vermelde normen.

Op 15 oktober 2002, neemt dezelfde Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de diensten over die zijn belast met : - de volksgezondheid; - het leefmilieu; - de normering en de bijbehorende internationale relaties van de Eetwareninspectie.

Op 15 oktober 2002, neemt dezelfde Federale Overheidsdienst van het Instituut voor Veterinaire Keuring de diensten of delen van diensten over die zich bezig houden met de productnormering en de bijbehorende internationale relaties.

Op 1 december 2002, neemt dezelfde Federale Overheidsdienst een deel over van het secretariaat-generaal, met inbegrip van een deel van de algemene diensten van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. § 2. Op de voormelde respectievelijke data neemt de genoemde Federale Overheidsdienst de personeelsleden van de diensten of delen van diensten over die in § 1 van dit artikel zijn vermeld.

Art. 2.Hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende de diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten treedt in werking op 1 oktober 2002 voor wat de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu betreft.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2002.

Brussel, 27 september 2002.

J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^