Ministerieel Besluit van 27 september 2013
gepubliceerd op 25 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende d

bron
vlaamse overheid
numac
2013205697
pub.
25/10/2013
prom.
27/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


27 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen en het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 19, en artikel 26, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18 en 26;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2013;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 17 januari 2013, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 13 maart 2013;

Gelet op advies nr. 53.613/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2013 met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt onmiddellijk na de titel volgende zin ingevoegd : « Deze bijlage voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2012/37/EU van de Commissie van 22 november 2012 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan zaaizaad van Galega orientalis Lam. moet voldoen, het maximumgewicht van een partij zaaizaad van bepaalde soorten groenvoedergewassen en de monstergrootte van Sorghum spp. »

Art. 2.In bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt in sectie I, punt 2, tabel A, bij de vermelding Galega orientalis Lam., in kolom 2, het getal "60" vervangen door de vermelding "60 (a) (b)".

Art. 3.In bijlage III bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt onmiddellijk na de titel volgende zin ingevoegd : « Deze bijlage voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2012/37/EU van de Commissie van 22 november 2012 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan zaaizaad van Galega orientalis Lam. moet voldoen, het maximumgewicht van een partij zaaizaad van bepaalde soorten groenvoedergewassen en de monstergrootte van Sorghum spp. »

Art. 4.In bijlage III bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt in kolom 1 de vermelding "Poaceae (Gramineae)" vervangen door de vermelding "Poaceae (Gramineae) (*) (*) Het maximumgewicht van de partij mag verhoogd worden tot 25 ton als de leverancier daarvoor erkend is door de bevoegde entiteit."

Art. 5.In bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, wordt onmiddellijk na de titel volgende zin ingevoegd : « Deze bijlage voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2012/37/EU van de Commissie van 22 november 2012 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan zaaizaad van Galega orientalis Lam. moet voldoen, het maximumgewicht van een partij zaaizaad van bepaalde soorten groenvoedergewassen en de monstergrootte van Sorghum spp. »

Art. 6.In bijlage III bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, worden in de tabel de rijen :

"Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1 000

900

Sorghum sudanense

10

1 000

900

Zea mays, basiszaad van ingeteelde stammen

40

250

250"


vervangen door de rijen :

"Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250

Hybriden van Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

30

300

300

Zea mays, basiszaad van ingeteelde stammen

40

250

250"


Art. 7.In punt 7.1 van bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen worden in tabel 9 de rijen

"Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1000

900

Sorghum sudanense

10

1000

900

Zea mays, basiszaad van ingeteelde stammen

40

250

250"


vervangen door de rijen :

"Sorghum bicolor (L.) Moench

30

900

900

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

10

250

250

Hybriden van Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

30

300

300

Zea mays, basiszaad van ingeteelde stammen

40

250

250"


Art. 8.In punt 6.1 van bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt in tabel 7 in kolom 1 de vermelding "Poaceae (Gramineae)" vervangen door de vermelding "Poaceae (Gramineae) (*) (*) Het maximumgewicht van de partij mag verhoogd worden tot 25 ton als de leverancier daarvoor erkend is door de bevoegde entiteit."

Art. 9.In punt 6.2.1.2 van bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt in tabel 8 bij de vermelding Galega orientalis Lam., in kolom 2, het getal "60" vervangen door de vermelding "60 (a) (b)".

Brussel, 27 september 2013.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^