Ministerieel Besluit van 28 april 1998
gepubliceerd op 26 mei 1998
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanvangs- en de einddata van de operatie « Alba » voor het detachement « Belmeddet » ontplooid in Albanië in de schoot van de « AMPF » teneinde de medische voorzieningen van het echelon « Force » in de

bron
ministerie van financien en ministerie van landsverdediging
numac
1998003251
pub.
26/05/1998
prom.
28/04/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 APRIL 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanvangs- en de einddata van de operatie « Alba » voor het detachement « Belmeddet » ontplooid in Albanië in de schoot van de « AMPF » teneinde de medische voorzieningen van het echelon « Force » in de omgeving van Tirana te versterken en tot vaststelling van de einddata van de operaties « Unprofor », « Sharp Vigilance », « Minurso » en « Untaes »


De Minister van Pensioenen, De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 30 mei 1951 waarbij de Koning ertoe gemachtigd wordt sommige in oorlogs- of mobilisatietijd toepasselijke beschikkingen eveneens van toepassing te verklaren op de leden van de Belgische strijdkrachten, belast met de uitvoering van door de Veiligheidsraad der Verenigde Naties getroffen maatregelen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1992 waarbij het voordeel van de bedragen van de vergoedingspensioenen voorzien voor de oorlogsinvaliden toepasselijk wordt gesteld op de leden van een Belgisch contingent dat deelneemt aan operaties die beslist werden door de Veiligheidsraad der Verenigde Naties, inzonderheid het artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 augustus 1992 waarbij het voordeel van de bedragen van de vergoedingspensioenen voorzien voor de oorlogsinvaliden toepasselijk wordt gesteld op de rijkswachters die een Belgisch contingent vergezellen dat deelneemt aan operaties die beslist werden door de Veiligheidsraad der Verenigde Naties.

Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 1992 tot vaststelling van de aanvangsdatum van de operatie « Unprofor » in ex-Yoegoslavië;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 1992 tot vaststelling van de aanvangsdatum van de operatie « Sharp Vigilance » ter bewaking en controle van het scheepvaartverkeer met ex-Yoegoslavië als waarschijnlijke bestemming;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 oktober 1993 tot vaststelling van de aanvangsdatum van de operatie « Minurso » die tot doel heeft toe te zien op het staakt-het-vuren en het referendum tot zelfbeschikking in de Westelijke Sahara;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 1996 tot vaststelling van de aanvangsdata van de operaties « Southern Breeze II », « Ifor » en « Untaes » en tot vaststelling van de einddata van de operaties « Unosom », « Unamir », « Columbus », « Uncro » en « Southern Breeze II »;

Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van het militair personeel van de Krijgsmacht, afgesloten op 5 augustus 1997;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, laatst gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de recente gebeurtenissen in Albanië, Besluiten :

Artikel 1.De Belgische militairen die, als gevolg van de resolutie nr. 1.101 van 28 maart 1997 van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties en de beslissing van de Belgische regering genomen tijdens de zitting van de Ministerraad van 3 juni 1997, deelnemen aan het Belgisch medisch detachement BELMEDDET ontplooid in de schoot van de AMPF (operatie ALBA) in Albanië, teneinde de medische voorzieningen van het echelon Force in de omgeving van Tirana te versterken, vallen onder de toepassing van het koninklijk besluit van 7 juli 1992 waarbij het voordeel van de bedragen van de vergoedingspensioenen voorzien voor de oorlogsinvaliden toepasselijk wordt gesteld op de leden van een Belgisch contingent dat deelneemt aan operaties die beslist werden door de Veiligheidsraad der Verenigde Naties.

Art. 2.Voor de toepassing van artikel 4 van het voormelde koninklijk besluit wordt de aanvangsdatum van de operatie vastgelegd op 7 juni 1997 en de einddatum op 27 juli 1997.

Art. 3.Voor de volgende operaties wordt de einddatum vastgesteld op : 1° 15 december 1994 voor de operatie « UNPROFOR »;2° 15 februari 1995 voor de operatie « SHARP VIGILANCE »;3° 30 april 1996 voor de operatie « MINURSO »;4° 4 maart 1998 voor de operatie « UNTAES ». Brussel, 28 april 1998.

De Minister van Pensioenen, M. COLLA De Minister van Landsverdediging, J.P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^