Ministerieel Besluit van 28 april 2007
gepubliceerd op 15 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007122
pub.
15/06/2007
prom.
28/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, inzonderheid op artikel 10ter, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 december 1991 betreffende het overdragen van sommige bevoegdheden van de minister van Landsverdediging aan overheden van de generale staf inzake de ontwerpprocedure van wettelijke en reglementaire teksten, de geschillen- en de bezoldigingsregeling, de Staatscomptabiliteit, de schuldvorderingen, het afleveren van stamboekgegevens en het ondertekenen van administratieve akten, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op het advies nr. 42.411/4 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « het koninklijk besluit » : het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007007126 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair sluiten betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair.

Art. 2.De in dit besluit bedoelde bedragen worden gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de wedden van het personeel der federale overheidsdiensten. Ze worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Art. 3.In toepassing van artikel 3, § 2, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit, kan de korpscommandant, binnen de grenzen bepaald in het koninklijk besluit, de terugbetaling toelaten van : 1° de buitengewone logementskosten waarvan het bedrag 50 EUR per overnachting en per militair niet overschrijdt;2° de buitengewone transportkosten waarvan het bedrag 50 EUR per dag en per militair niet overschrijdt.

Art. 4.§ 1. In toepassing van artikel 3, § 2, eerste lid, 2°, a), van het koninklijk besluit, kan de directeur-generaal human resources, binnen de grenzen bepaald in het koninklijk besluit, de terugbetaling toelaten van : 1° de buitengewone logementskosten;2° de buitengewone transportkosten;3° de buitengewone kosten opgelopen door een dringende terugroeping wegens dwingende familiale of sociale redenen. In toepassing van het artikel 3, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit, kan de directeur-generaal human resources opdracht van handtekening verlenen aan een divisie- of sectiechef van zijn algemene directie. § 2. In toepassing van artikel 3, § 2, eerste lid, 2°, b), van het koninklijk besluit, kan de directeur-generaal human resources, binnen de grenzen bepaald in het koninklijk besluit, de terugbetaling toelaten van de buitengewone kosten opgelopen voor het onderwijs van de kinderen van de militair gedurende een dienstperiode in het buitenland.

Art. 5.§ 1. Iedere toelating tot terugbetaling van uitzonderlijke kosten gegeven door een overheid bedoeld in dit besluit moet gerechtvaardigd en formeel in opportuniteit gemotiveerd worden en kan alleen genomen worden in toepassing van reglementaire richtlijnen. § 2. Driemaandelijks maakt de korpscommandant een gedetailleerd overzicht van de kosten bedoeld in artikel 3 over aan de onderstafchef of directeur-generaal waarvan hij hiërarchisch afhangt, of, voor de diensten van de chef defensie en de vice-chef defensie alsook voor de diensten die niet direct afhangen van een onderstafchef of directeur-generaal, aan de vice-chef defensie. Deze overheden zien na of laten nazien of deze kosten opportuun en gemotiveerd zijn.

De toelatingen tot terugbetaling van uitzonderlijke kosten toegestaan door de divisie- of sectiechef bedoeld in artikel 4, § 1, tweede lid, worden overgemaakt onder couvert van de directeur-generaal human resources, die er de opportuniteit en de motivatie van naziet.

Een kopij van de toelatingen tot terugbetaling van de uitzonderlijke kosten toegestaan door de directeur-generaal human resources in toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, en § 2, wordt overgemaakt aan de minister van Landsverdediging.

Art. 6.In artikel 3, § 1, van het ministerieel besluit van 2 december 1991 betreffende het overdragen van sommige bevoegdheden van de minister van Landsverdediging aan overheden van de generale staf inzake de ontwerpprocedure van wettelijke en reglementaire teksten, de geschillen- en de bezoldigingsregeling, de Staatscomptabiliteit, de schuldvorderingen, het afleveren van stamboekgegevens en het ondertekenen van administratieve akten, worden de bepalingen onder 1°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16° en 18°, opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007.

Brussel, 28 april 2007.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^