Ministerieel Besluit van 28 april 2011
gepubliceerd op 13 mei 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strate

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000274
pub.
13/05/2011
prom.
28/04/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd door de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), en meerbepaald Titel XII, Hoofdstuk III;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 1, § 2quater, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten, gewijzigd door de wetten van 21 december 1994, 15 januari 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten houdende sociale bepalingen, meerbepaald artikel 69, gewijzigd door de wetten van 25 mei 1999, 22 december 2003 en 27 december 2006;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2002013467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, ter ondersteuning van extra-aanwervingen door de gemeenten voor het lokaal veiligheidsbeleid sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, ter ondersteuning van extra-aanwervingen door de gemeenten voor het lokaal veiligheidsbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003 sluiten tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 2010 betreffende de verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 8 april 2011 betreffende de tweede verlenging van de strategische veiligheid- en preventieplannen 2007-2010 en de dispositieven gemeenschapswachten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 18 maart 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 7 april 2011;

Overwegende dat om het toenemende onveiligheidsgevoel in de buurten te bestrijden, het van het grootste belang is om de geruststellende en ontradende menselijke aanwezigheid in de buurten te versterken;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is dat de middelen op het lokale niveau versterkt worden;

Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan afsloten, bijkomend wenst te helpen in de uitbouw van een maximale aanwezigheid op het terrein van preventie- en veiligheidspersoneel.

Overwegende dat de Regering heeft beslist om aan de steden en gemeenten die over een strategisch veiligheids- en preventieplan beschikken, en voor zover zij dit wensen, een bijkomende financiële tegemoetkoming toe te kennen, bovenop de reeds toegekende budgettaire enveloppe voor de realisatie van dit strategisch plan, teneinde projecten te ontwikkelen inzake het bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa, Besluit :

Artikel 1.In onderhavig besluit moet onder « overeenkomst » worden verstaan: de bijlage gevoegd bij het strategisch veiligheids- en preventieplan, houdende de bijkomende financiële tussenkomst vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken voor de realisatie van projecten inzake het bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa.

Art. 2.In het kader van de preventiepolitiek, kent de Minister van Binnenlandse Zaken aan de steden en gemeenten die over een strategisch veiligheids- en preventieplan beschikken en voor zover zij dit wensen, een bijkomende financiële tegemoetkoming toe en dit bovenop de reeds toegekende budgettaire enveloppe voor de realisatie van dit strategisch plan, teneinde projecten te ontwikkelen inzake het bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa.

Art. 3.De financiële tussenkomst wordt opgenomen in een overeenkomst, die wordt ondertekend door de gemeentelijke overheid, de Minister van Werk en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Voor elke aanwerving van een gemeenschapswacht in het kader van dit bijkomend contingent aan het strategisch veiligheids- en preventieplan, ontvangt de stad/gemeente een forfaitair bedrag van 420 euro per voltijdse werknemer per maand, voor tewerkstellingskosten.

Bovendien wordt er voor zes maanden per betrekking van gemeenschapswacht-activa een bedrag van 185,92 euro toegekend voor de kosten verbonden aan uitrusting, vorming, werkingsmiddelen en investeringen.

Dit bedrag wordt beperkt tot 92,96 euro indien de betrekking minder bedraagt dan 1/2e werktijd. Deze uitzondering geldt niet voor het jaar van indiensttreding van de gemeenschapswachten-activa.

Art. 4.Deze overeenkomsten worden gesloten tussen deze steden en gemeenten en de Staat.

De bedragen vermeld in de bijlage bij dit besluit, worden toegekend aan de volgende steden en gemeenten: Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Blankenberge, Boom, Boussu, Brugge, Brussel, Châtelet, Colfontaine, Diest, Dinant, Doornik, Drogenbos, Elsene, Etterbeek, Evere, Farciennes, Genk, Gent, Hasselt, Hoei, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Lier, Lokeren, Luik, Machelen, Mechelen, Menen, Middelkerke, Morlanwelz, Namen, Oudergem, Péruwelz, Quaregnon, Ronse, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Turnhout, Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Vorst, en Zaventem.

Art. 5.Alle verbintenissen die in het kader van deze overeenkomsten worden uitgevoerd, passen in een geïntegreerd preventiebeleidsplan en dragen bij tot een verhoging van het veiligheidsklimaat en een verbetering van de levensomstandigheden van de burger.

Art. 6.De steden en gemeenten maken de ondertekende conventies over aan de FOD Binnenlandse Zaken, binnen de drie maanden na ontvangst van de documenten.

Art. 7.Deze uitgave wordt aangerekend op het bijzonder begrotingsartikel, ingesteld overeenkomstig artikel 1, § 2quater, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende sociale bepalingen.

Art. 8.De steden en gemeenten verstrekken uiterlijk op 31 maart 2012 aan de FOD Binnenlandse Zaken alle financiële bewijsdocumenten.

Het niet-uitvoeren van de bepalingen uit deze overeenkomst zal aanleiding geven tot het terugvorderen van de financiële hulp die overeenkomstig dit besluit toegekend wordt.

Art. 9.Een eerste schijf van 70 % van deze toelage zal worden gestort na de inwerkingtreding van dit besluit. Het saldo zal na afloop van de termijn tijdens dewelke de overeenkomst « bijkomend contingent gemeenschapswachten-activa » geldig is en na een controle van de financiële bewijsdocumenten worden uitbetaald. Uit deze controle moet blijken of alle uitgaven die in het kader van deze overeenkomst gedaan werden, ook daadwerkelijk gedaan werden voor de realisatie van de acties vermeld in de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2011.

Brussel, op 28 april 2011.

Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage bij het ministerieel besluit tot toekenning voor de periode van 1 juli 2011 tot 31 december 2011 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat

Villes/Communes - Steden/Gemeenten

Montants - Bedragen

Aalst/Alost

27.988,80 euro

Anderlecht

35.176,96 euro

Antwerpen/Anvers

54.118,40 euro

Blankenberge

5.411,84 euro

Boom

8.117,76 euro

Boussu

5.411,84 euro

Brugge/Bruges

21.647,36 euro

Brussel/Bruxelles

81.177,60 euro

Châtelet

10.823,68 euro

Colfontaine

5.411,84 euro

Diest

5.783,68 euro

Dinant

10.823,68 euro

Drogenbos

5.783,68 euro

Elsene/Ixelles

10.823,68 euro

Etterbeek

5.411,84 euro

Evere

5.411,84 euro

Farciennes

11753,28 euro

Genk

32.471,04 euro

Gent/Gand

13.529,60 euro

Hasselt

16.235,52 euro

Huy/Hoei

11.567,36 euro

Knokke-Heist

5.597,76 euro

Koekelberg

5.411,84 euro

Koksijde

2.705,92 euro

Kortrijk/Courtrai

30.508,80 euro

La Louvière

28.918,40 euro

Leuven/Louvain

23.134,72 euro

Liège/Luik

81.177,60 euro

Lier/Lierre

11.567,36 euro

Lokeren

5.783,68 euro

Machelen

5.411,84 euro

Mechelen/Malines

21.647,36 euro

Menen/Menin

10.823,68 euro

Middelkerke

5.597,76 euro

Mons/Bergen

43.294,72 euro

Morlanwelz

8.117,76 euro

Namur/Namen

17.351,04 euro

Oudergem/Auderghem

11.567,36 euro

Peruwelz

11.567,36 euro

Quaregnon

5.411,84 euro

Ronse/Renaix

5.783,68 euro

Schaarbeek/Schaerbeek

27.059,20 euro

Seraing

21.647,36 euro

Sint-Gillis/Saint-Gilles

29.765,12 euro

Sint-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean

27.059,20 euro

Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode

29.765,12 euro

Sint-Niklaas/Saint-Nicolas

17.351,04 euro

Sint-Truiden/Saint-Trond

10.823,68 euro

Tournai/Doornik

11.567,36 euro

Turnhout

6.155,52 euro

Ukkel/Uccle

5.783,68 euro

Verviers

16.235,52 euro

Vilvoorde/Vilvorde

6.155,52 euro

Vorst/Forest

10.823,68 euro

Zaventem

5.411,84 euro


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 28 april 2011.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^