Ministerieel Besluit van 28 april 2014
gepubliceerd op 17 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.407.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024198
pub.
17/07/2014
prom.
28/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


28 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.407.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn


De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw, Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat; met name de artikels 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013 betreffende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, programma 25.56;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd bij de wetten van 7 juni 1994 en 6 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn;

Gelet op het gunstig advies van het Beoordelingscomité geformuleerd op 13 maart 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 april 2014, Besluiten : Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van twee miljoen vierhonderdenzevenduizend euro (2.407.000 euro) ten laste van de basisallocaties 25 56 23 4130 01, 25 56 23 4523 02 en 25 56 23 4533 01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 28 april 2014.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

BIJLAGE

BEGUNSTIGDEN BENEFICIAIRES

DUUR DUREE

BEGROTING BUDGET

TOELAGE SUBSIDE

BETALINGEN PAIEMENTS

RT 14/10 PASFOOD 2 Drs. S. Goscinny (WIV-ISP) Dr. V. Hanot (WIV-ISP) Dr. M. Andjelkovic (WIV-ISP) Dr. K. Cuypers (WIV-ISP)

30 maanden/mois

250.000 EUR

250.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 50.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 77.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2016) : 60.000 EUR Saldo/Solde (2017) : 63.000 EUR

RT 14/1 PUPWELFARE 1 Prof. J. Dewulf (UGent) Dr. C. Moons (UGent) Prof. T. De Keuster (UGent) Prof. C. Diederich (UNamur) Prof. E. Thiry (ULg)

48 maanden/mois

300.000 EUR

300.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 55.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 63.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2016) : 56.000 EUR 4e voorschot/4e avance (2017) : 51.000 EUR Saldo/Solde (2019) : 75.000 EUR

RT 14/3 SUSALVAC 1 Prof. D. Maes (UGent) Prof. J. Dewulf (UGent) Prof. F. Pasmans (UGent) Prof. F. Boyen (UGent) Prof. Y. Van der Stede (CODA-CERVA) Dr. T. Vandersmissen (DGZ Vlaanderen) Prof. M. Heyndrickx (ILVO)

36 maanden/mois

354.665 EUR

350.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 65.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 101.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2016) : 96.000 EUR Saldo/Solde (2018) : 88.000 EUR

RT 14/6 EQIAVEC 1 Prof. B. Losson (ULg) Dr. M. Madder (ITG) Prof. F. Francis (ULg)

21 maanden/mois

250.000 EUR

250.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 95.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 92.000 EUR Saldo/Solde (2017) : 63.000 EUR

RT 14/9 ZENDONCONVERT 1 Prof. S. De Saeger (UGent) Prof. S. Croubels (UGent) Prof. G. Haesaert (UGent) Dr. A. Callebaut (CODA-CERVA) Prof. L. Vanhaecke (UGent) Dr. K. Audenaert (UGent) Dr. C. Van Poucke (UGent)

24 maanden/mois

227.500 EUR

200.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 76.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 74.000 EUR Saldo/Solde (2017) : 50.000 EUR

RF 14/6283 AQUACORT Prof. S. De Saeger (UGent) Dhr. J. Aerts (ILVO) Prof. A. Decostere (UGent) Prof. K. Hermans (UGent) Dhr. D. Delbare (ILVO)

36 maanden/mois

366.151 EUR

297.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 72.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 79.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2016) : 72.000 EUR Saldo/Solde (2018) : 74.000 EUR

RF 14/6286 WildTB Prof. A. Linden (ULg) Dr. M. Vervaeke (Agentschap voor Natuur en Bos) Dr. M. Gilbert (ULB) Ir. A. Licoppe (Service Public de Wallonie)

24 maanden/mois

283.200 EUR

200.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 50.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 100.000 EUR Saldo/Solde (2017) : 50.000 EUR

RF 14/6288 CATCHVIR Prof. D. Desmecht (ULg)

24 maanden/mois

211.528 EUR

160.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 40.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 80.000 EUR Saldo/Solde (2017) : 40.000 EUR

RT 14/2 BIOCAMRISK 1 Dr. K. De Reu (ILVO) Dr. E. Van Coillie (ILVO) Prof. J. Dewulf (UGent) Prof. E. Meyer (UGent) Ir. J. Zoons (Proefbedrijf voor de Veehouderij)

36 maanden/mois

366.895 EUR

300.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2014) : 55.000 EUR 2e voorschot/2e avance (2015) : 99.000 EUR 3e voorschot/3e avance (2016) : 71.000 EUR Saldo/Solde (2018) : 75.000 EUR

RT 14/8 APESTICON 1 Dr. P. Druart (CRA-W Gembloux) Dr. L. Herman (ILVO)

12 maanden/mois

125.625 EUR

100.000 EUR

1ste voorschot/1re avance (2015) : 75.000 EUR Saldo/Solde (2016) : 25.000 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 april 2014 tot toekenning van een toelage van 2.407.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^