Ministerieel Besluit van 28 augustus 2015
gepubliceerd op 07 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2011 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de pol

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031554
pub.
07/09/2015
prom.
28/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031554

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


28 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 9, gewijzigd bij de ordonnanties van 18 april 2002, 17 februari 2005, 26 maart 2009, 11 juli 2013 en 3 april 2014;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij de ordonnanties van 1 maart 2012, en 3 april 2014;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij de ordonnanties van 20 december 2002, 11 juli 2013 en 3 april 2014;

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 10 maart 1999 en 27 maart 2006, en de ordonnanties van 18 juli 2002 en 29 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht, artikel 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de overheden van de meergemeentelijke politiezones met het oog op de uitvoering van de administratief toezicht, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het ministerieel besluit van 21 maart 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2011 pub. 19/04/2011 numac 2011031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones sluiten houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het bestuur der plaatselijke besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales en de politiezones, wordt vervangen als volgt : « Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de intercommunales, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van het tijdelijke der erediensten ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden « , lokale erkende instellingen voor het beheer van het tijdelijke der erediensten » ingevoegd tussen de woorden « meergemeentelijke politiezones » en de woorden « en intercommunales ».

Art. 3.Het artikel 2 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « Artikel 2.- De ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen met rang A1 of hoger zijn bevoegd om de afschriften van de besluiten van de toezichthoudende overheid eensluidend te verklaren. ».

Brussel, 28 augustus 2015.

R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^