Ministerieel Besluit van 28 februari 2011
gepubliceerd op 15 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van Zorgregie

bron
vlaamse overheid
numac
2011035300
pub.
15/04/2011
prom.
28/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


28 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van Zorgregie


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 7, 8, 2° en artikel 11, laatste lid;

Gelet op het provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten, artikel 2, 3°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap sluiten betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, artikel 47/6, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010 en 24 september 2010;

Gelet op het op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 19 november 2010;

Gelet op advies 49.101/1 van de Raad van State, gegeven op 13 januari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Het agentschap kent jaarlijks een forfaitair subsidiebedrag toe aan contactorganisaties, als vermeld in artikel 47/3, 1°, 2° en 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/03/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap sluiten betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform voor verenigingen van personen met een handicap, hierna het Zorgregiebesluit te noemen, die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 47/6, eerste lid, van hetzelfde besluit en die optreden voor personen met een handicap die : 1° een actieve zorgvraag hebben met uitzondering van een vraag naar logeren, kortverblijf of trajectbegeleiding;2° nog geen ondersteuning genieten die wordt gesubsidieerd door het agentschap, logeerfunctie en ondersteuning in een plaats, kortverblijf uitgezonderd.

Art. 2.Voor de berekening van het forfaitaire subsidiebedrag wordt de forfaitaire vergoeding per persoon met een handicap vastgesteld op 100 euro als wordt opgetreden voor een persoon met een handicap met een vraag naar een ondersteuningsvorm waarvoor de voorzieningen overeenkomstig het protocol prioriteiten bij opname, vermeld in artikel 18 van het Zorgregiebesluit, een open plaats moeten melden.

De forfaitaire vergoeding wordt vastgesteld op 62,5 euro per persoon met een handicap als wordt opgetreden voor een persoon met een handicap met een vraag naar een ondersteuningsvorm waarvoor de voorzieningen overeenkomstig het protocol prioriteiten bij opname, vermeld in artikel 18 van het Zorgregiebesluit, geen open plaats moeten melden.

Art. 3.Het agentschap bepaalt, op basis van de gegevens opgenomen in de centrale gegevensbank zorgregie, vermeld in artikel 9 van het Zorgregiebesluit, op 1 mei 2010 per contactorganisatie : 1° het totale aantal personen met een handicap die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 1, 1° en 2°, van dit besluit, en die een vraag naar een ondersteuningsvorm hebben waarvoor een open plaats moet worden gemeld als vermeld in artikel 2, eerste lid, van dit besluit;2° het totale aantal personen met een handicap die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 1, 1° en 2° van dit besluit, en die een vraag naar een ondersteuningsvorm hebben waarvoor geen open plaats moet worden gemeld als vermeld in artikel 2, tweede lid, van dit besluit.

Art. 4.Het bedrag van het jaarlijkse forfaitaire subsidiebedrag dat aan een contactorganisatie kan worden uitbetaald, wordt berekend door het aantal, vermeld in artikel 3, 1°, te vermenigvuldigen met het bedrag van de forfaitaire vergoeding, vermeld in artikel 2, eerste lid, en het aantal, vermeld in artikel 3, 2°, te vermenigvuldigen met het bedrag van de forfaitaire vergoeding, vermeld in artikel 2, tweede lid, en de optelsom te maken van beide producten.

Art. 5.Het agentschap kan beslissen om het subsidiebedrag aan een bepaalde contactorganisatie niet uit te keren of van een bepaalde contactorganisatie terug te vorderen als aangetoond wordt dat die organisatie de opdrachten, vermeld in artikel 47/2, § 2, van het Zorgregiebesluit, niet uitvoert.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2010.

Brussel, 28 februari 2011.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^