Ministerieel Besluit van 28 februari 2011
gepubliceerd op 12 april 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2011201632
pub.
12/04/2011
prom.
28/02/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


28 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, artikel 4, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, 14 oktober 2005, 17 november 2006, 19 juli 2007 en 18 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 28 februari 2011;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dringend de voorrangsregeling voor toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget in het jaar 2011 moet worden vastgesteld opdat de gerechtigden binnen een redelijke termijn van het persoonlijke-assistentiebudget zouden kunnen genieten, Besluit :

Artikel 1.Binnen de ter beschikking staande budgettaire middelen kent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in 2011 bij voorrang een persoonlijke-assistentiebudget, hierna PAB te noemen, toe aan de personen met een handicap die hun aanvraag voor een PAB hebben ingediend voor 1 januari 2009 en behoren tot de groep van personen, vermeld in artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 december 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget en beperking van de budgethoogte gedurende het eerste jaar van effectieve aanwending van het persoonlijke-assistentiebudget, maar aan wie nog geen PAB werd toegekend.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2011.

Brussel, 28 februari 2011.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^