Ministerieel Besluit van 28 januari 2003
gepubliceerd op 06 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2002002158
pub.
06/02/2003
prom.
28/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van het formulier voor mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat sluiten tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 januari 2003, inzonderheid op artikel 30, § 5;

Besluit :

Artikel 1.Het aanvraagformulier voor mutatie naar een andere wetenschappelijke instelling die onder het gezag van dezelfde minister staat, vermeld in artikel 30, § 5, van het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat sluiten tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, wordt opgesteld volgens het bij dit ministerieel besluit gevoegd model.

Art. 2.Iedere vrijwillige mobiliteitsaanvraag ingediend door het lid van het toegevoegd vorsingspersoneel of het lid van het beheerspersoneel, naargelang van het geval, naar een andere wetenschappelijke instelling die onder het gezag valt van dezelfde minister als de wetenschappelijke instelling waar het lid is tewerkgesteld, op grond van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2001 pub. 26/10/2001 numac 2001002127 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten sluiten betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten of van elke andere tekst die het zou wijzigen of vervangen, wordt gelijkgesteld met een mutatieaanvraag in de zin van dit besluit. Zijn vervaltermijn die verder loopt met het in werking treden van dit besluit, blijft ongewijzigd. Op zijn vervaldatum dient de aanvraag hernieuwd te worden door middel van het in de bijlage opgenomen mutatieformulier.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 januari 2003.

L. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage bij het ministerieel besluit van 28 januari 2003 Formulier van mutatieaanvraag voor het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat 1 Artikel 30, § 5 van het koninklijk besluit van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat sluiten tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat Ondergetekende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 januari 2003 De Minister van Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's 1 Origineel formulier, per bij ter post aangetekende brief te sturen aan de minister (of zijn afgevaardigde) onder wie de kandidaat voor mutatie ressorteert; terzelfdertijd richt de kandidaat via de hiërarchische weg een afschrift van zijn aanvraag ter inlichting aan het hoofd van de wetenschappelijke instelling onder wie hij ressorteert, alsook aan de ambtenaar bekleed met de hoogste graad van de betrokken federale overheidsdienst of van het betrokken ministerie onder naar de betrokken wetenschappelijke instellingen ressorteren. 2 Aanwijzing van de wetenschappelijke instelling waar het lid van het toegevoegd vorsingspersoneel of het lid van het beheerspersoneel, naargelang van het geval, tewerkgesteld is. 3 Aanwijzing van de wetenschappelijke instelling waar het lid van het toegevoegd vorsingspersoneel of het lid van het beheerspersoneel, naargelang van het geval, wenst tewerkgesteld te worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^