Ministerieel Besluit van 28 januari 2003
gepubliceerd op 08 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2003027171
pub.
08/04/2003
prom.
28/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 januari 2003;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 27 maart 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van INTERREG III A Grensoverschrijdend gedeelte Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : INTERREG III A - Grensoverschrijdend deel Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : De toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende diensten bevorderen;

Maatregel 1.1 : Verbetering van het leven van de bevolkingen door het "grens-effect" te verzachten en bijdragen tot de versterking van een grensoverschrijdend burgerschap;

Titel van het project : "FEGIDI" Haalbaarheidsstudie m.b.t. een spoorwegverbinding tussen Givet en Dinant als structurerende as voor grensoverschrijdende betrekkingen tussen gewesten en internationale betrekkingen tussen landen;

Codificatie van het medegefinancierde project : E IFF 1 1 01 FW TR 02 3;

Basisallocatie : 01.01.04;

Ordonnanceringskredieten : 190 duizend EUR, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 190 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 54.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 januari 2003.

J. DARAS M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^