Ministerieel Besluit van 28 januari 2009
gepubliceerd op 18 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024004
pub.
18/02/2009
prom.
28/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2009. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 27/09/2007 numac 2007000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. - Duitse vertaling sluiten houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, het artikel 1, 6.;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde, gegeven op 16 oktober 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 augustus 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 oktober 2008;

Gelet op advies nr. 45.580/3 van de Raad van State, gegeven op 15 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder de Erkenningscommissie : de Erkenningscommissie van de Nationale Raad voor Verpleegkunde, zoals vermeld in artikel 21septiesdecies, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. HOOFDSTUK II. - Criteria voor het verkrijgen van de erkenning als verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie

Art. 2.Wie erkend wenst te worden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te dragen : - is houder van het diploma, de graad of de titel van gegradueerde verpleger, gegradueerde verpleegster of bachelor in de verpleegkunde, en - heeft met vrucht een bijkomende opleiding of specialisatie in de oncologie gevolgd die beantwoordt aan de vereisten vermeld in artikel 3, in een instelling en/of een dienst erkend door Belgïe of overeenkomstig de regels vastgelegd door de Europese richtlijnen.

Art. 3.§ 1. De in artikel 2 bedoelde bijkomende opleiding of specialisatie omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. § 2. Het theoretische gedeelte omvat minstens 450 effectieve uren, hetgeen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten, en behandelt minstens de volgende domeinen die in het bijzonder op de oncologie georiënteerd zijn : 1° Verpleegkundige wetenschappen : - Principes en oefeningen in de oncologische verpleegkundige zorg; - Principes en oefeningen in de palliatieve zorgen; - Deontologie en ethiek; - Methodologie van wetenschappelijk onderzoek; - Gegevensverzameling en bijzonder elektronisch dossier; - Radioprotectie; - Hygiëne, veiligheid en ergonomie; - Preventie van de kankerziekten en gezondheidsopvoeding; 2° Biomedische wetenschappen : - Oncologische pathologieën en fysiologie; - Methoden van opsporing, etiologie en epidemiologie van kankerziekten; - Diagnostische methoden; - Klinische studies en wetenschappelijk onderzoek; - Oncologische therapieën (Radiotherapie, Chemotherapie, Heelkunde); - Andere behandelingsmodaliteiten; - Farmacotherapie; - Voeding en diëtetiek; - Ondersteunende en symptoommanagement zorg en therapieën (« supportive care ») en oncologische revalidatietechnieken; 3° Sociale en menswetenschappen : - Culturele, spirituele en religieuze psychosociale aspecten; - Psycho-oncologie en psychosociale zorg aan de patiënt en zijn omgeving; - Sociale wetgeving en specifieke wetgeving betreffende de oncologie; - Communicatie en verhouding tussen de verzorger en de patiënt. § 3. Het praktische gedeelte omvat ten minste 450 effectieve uren, hetgeen overeenkomt met 30 ECTS studiepunten, in minstens drie zorgdomeinen : - Algemene en gespecialiseerde oncologie; - Palliatieve zorgen; - Radiotherapie. HOOFDSTUK III. - Voorwaarden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te behouden

Art. 4.De bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie wordt toegekend voor onbepaalde duur, maar het behoud ervan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen : 1° De verpleegkundige volgt een permanente vorming in de oncologie teneinde de verpleegkundige zorg te kunnen verstrekken overeenkomstig de huidige evolutie van de verpleegkundige wetenschap en aldus zijn kennis en bekwaamheid te onderhouden en te ontwikkelen in minstens drie van de domeinen bedoeld in artikel 3, § 2. Deze permanente vorming moet minstens 60 effectieve uren per periode van vier jaar omvatten. 2° De verpleegkundige heeft gedurende de afgelopen vier jaar minimum 1500 effectieve uren gewerkt bij patiënten die lijden aan kankerziekten in de intra- of extramurale sector of in een erkend zorgprogramma oncologie overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend of het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend.

Art. 5.De documenten die aantonen dat de permanente vorming is gevolgd en dat de verpleegkunde is uitgeoefend bij patiënten die lijden aan kankerziekten in de intra- of extramurale sector of in een erkend zorgprogramma oncologie overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend of het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend, worden door de houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie gedurende zes jaar bewaard. Deze elementen kunnen te allen tijde worden meegedeeld op verzoek van de Erkenningscommissie of van de persoon die met de controle van het dossier van de betrokken verpleegkundige is belast. HOOFDSTUK IV. - Voorwaarden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie opnieuw te verkrijgen

Art. 6.In het geval van verlies van de bijzondere beroepstitel moet, in verhouding tot het door de Minister opgelegde aantal uren permanente vorming voor het behoud van de bijzondere beroepstitel, twintig procent bijkomende uren gevolgd worden om deze opnieuw te verkrijgen. HOOFDSTUK V. - Overgangsbepalingen

Art. 7.In afwijking van artikel 2 kan de houder van het diploma of de titel van gegradueerde verpleger of van bachelor in de verpleegkunde erkend worden om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te dragen, op voorwaarde dat hij beantwoordt aan volgende voorwaarden : - op 30 september 2012 heeft hij zijn functie van verpleegkundige bij patiënten die lijden aan kankerziekten in de intra- of extramurale sector of in een erkend zorgprogramma oncologie overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend of het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend. gedurende minstens twee jaar voltijds equivalent uitgeoefend gedurende de laatste vijf jaren vanaf 1 oktober 2007; - en uiterlijk op 30 september 2012, levert hij het bewijs dat hij in de loop van de laatste drie jaren vanaf 1 oktober 2009 met vrucht een bijkomende opleiding heeft gevolgd van minimum 150 effectieve uren in de drie domeinen die in artikel 3, § 2, opgenomen zijn, en - uiterlijk op 31 december 2012, dient hij zijn schriftelijke aanvraag in bij de Minister om van de overgangsmaatregelen te kunnen genieten en erkend te worden. HOOFDSTUK VI. - Inwerkingtreding

Art. 8.Dit besluit treedt in werking vier maanden na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 januari 2009.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^