Ministerieel Besluit van 28 januari 2013
gepubliceerd op 08 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029199
pub.
08/03/2013
prom.
28/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten sluiten tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de adviescommissie voor lokale projecten


De Minister van Gezondheid, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap en houdende sommige beslissingen tot uitovering ervan, zoals gewijzigd;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 oktober 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten sluiten tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de beheersorganen van de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie bepaald in artikel 11 van het bovenvermelde decreet, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5bis van het bovenvermelde besluit van 17 juli 1997;

Gelet op het voorstel geformuleerd door het beheersorgaan van het plaatselijke centrum voor gezondheidspromotie van Luxemburg betreffende de vervanging van Mevr. Isabelle Toussaint, aftredend plaatsvervangend lid;

Overwegende dat de bovenvermelde voorstellen goedgekeurd werden door de Minister van Gezondheidspromotie, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 4 oktober 2012 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten, wordt vervangen als volgt : « 5° als vertegenwoordiger van het plaatselijke centrum voor gezondheidspromotie van Luxemburg (VZW) : Mevr. Jill Arens, plaatsvervangend lid ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 28 januari 2013.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^