Ministerieel Besluit van 28 juli 2015
gepubliceerd op 13 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2008 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), wat

bron
vlaamse overheid
numac
2015036008
pub.
13/08/2015
prom.
28/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036008

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


28 JULI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), wat betreft de definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), en tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014036533 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ingevolge d sluiten tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2006 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, gewijzigd bij verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro, gewijzigd bij gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/160 van de Commissie van 28 november 2014;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie, het laatst gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/775 van de Commissie van 18 mei 2015;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2003 tot oprichting van een Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds, artikel 2, § 1, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO);

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014036533 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ingevolge d sluiten tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juli 2015;

Overwegende de gunstige erkenningsaudit waarbij een onafhankelijke auditorganisatie heeft onderzocht of het Vlaams betaalorgaan voor de uitvoering van de bijkomende bevoegdheden, vermeld in de voorlopige erkenning, aan de accrediteringscriteria voor betaalorganen voldoet;

Overwegende dat de bevoegdheden die met ingang van 1 juli 2014 zijn geregionaliseerd, betrekking hebben op uitgaven uit hoofde van het ELGF voor bepaalde steunmaatregelen, openbare opslag en restituties ter uitvoering van de gemeenschappelijke marktordeningen, kunnen die bijkomende bevoegdheden na de gunstige erkenningsaudit verder uitgevoerd worden onder de definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan, verleend op 15 januari 2008, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2008 pub. 30/01/2008 numac 2007012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 65 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015035284 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij sluiten, wordt de zinsnede "artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid" vervangen door de zinsnede "artikel 7 van verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2006 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad".

Art. 2.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015035284 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij sluiten, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.De definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan, vermeld in artikel 1, strekt zich uit tot de uitgaven die verricht zijn uit hoofde van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) voor de met ingang van 1 juli 2014 geregionaliseerde bevoegdheden, namelijk steun voor particuliere opslag, steun voor de bijenteeltsector, openbare opslag, uitvoer- en productierestituties.".

Art. 3.Het ministerieel besluit van 23 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014036533 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ingevolge d sluiten tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015035284 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij sluiten, wordt opgeheven.

Brussel, 28 juli 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^