Ministerieel Besluit van 28 juli 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014236
pub.
09/09/2016
prom.
28/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016014236

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


28 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen, artikel 21;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 december 2004, 19 december 2005, 19 december 2007, 8 oktober 2010, 7 mei 2013, 30 augustus 2013, 23 maart 2014, 28 maart 2014, 30 september 2014, 18 november 2015 en 19 februari 2016;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies 59.561/4 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 15/1 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen, ingevoegd bij ministerieel besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2014 pub. 20/04/2016 numac 2016014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.De kentekenplaten voor bromfietsen en lichte vierwielers zijn 100 millimeter breed en 120 mm hoog. De boord is 5 millimeter breed.

Het opschrift, de stempel en de boord zijn in een reliëf van minimaal 1 millimeter ten opzichte van de grond van de kentekenplaat.

Het opschrift bestaat uit rechte, genormaliseerde, schrifttekens waarvan de vorm en de afmetingen bepaald worden in bijlage 2bis.

Het Europees symbool bevat een blauwe rechthoekige zone waarvan de linker- en de onderzijde respectievelijk op 8 millimeter liggen van de linkerboord en 12 millimeter van de onderste boord van de kentekenplaat.

Die blauwe zone is 33 millimeter hoog en 18 millimeter breed en vertoont onderaan een witte letter " B " als onderscheidingsteken van het land, met daarboven een kring van twaalf vijfpuntige, witte sterren. Grond, sterren en het onderscheidingsteken van het land zijn retroflecterend.

De reliëfstempel is ovaal van vorm en bevat de gestileerde letters "C" en "V". Hij is 16 millimeter hoog en 9 millimeter breed.".

Art. 2.In artikel 15/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2014 pub. 20/04/2016 numac 2016014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Voor bromfietsen bestaat het opschrift uit de (index)letter "S" gevolgd door hetzij een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, hetzij een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters. De letterreeksen beginnen met de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A, met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B en met de letter "P" voor een "speed pedelec" als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat het opschrift uit de (index)letter "S" gevolgd door hetzij een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, hetzij een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters. De letterreeksen beginnen met de letter "U" " ; 2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.Kentekenplaten waarvan het opschrift aanvangt met de (index)letter "O", worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van de voertuigen vermeld in artikel 2, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/1974 pub. 25/09/2013 numac 2013000563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.

Voor bromfietsen beginnen de letterreeksen met de letter S gevolgd door de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A, met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B en met de letter "P" voor een "speed pedelec" als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers beginnen de letterreeksen met de letters "SU""; 3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : " § 4.Kentekenplaten waarvan het opschrift aanvangt met de (index)letter "T", worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van voertuigen die aangewend worden hetzij voor een vergunde taxidienst, hetzij uitsluitend voor verhuring met bestuurder.

Zodra het voertuig niet langer voldoet aan de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarde, dient de kentekenplaat binnen 8 dagen ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegverkeer en Verkeersveiligheid.

Voor de categorie vergunde taxidienst bestaat de letterreeks uit de letters "XSA" voor de bromfietsen van klasse A, uit de letters "XSB" voor de bromfietsen van klasse B en uit de letters "XSP" voor een "speed pedelec" als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat de letterreeks uit de letters "XSU", "XSY" of "XSZ".

Voor de categorie verhuring met bestuurder bestaat de letterreeks uit de letters "LSA" voor de bromfietsen van klasse A, uit de letters "LSB" voor de bromfietsen van klasse B en uit de letters "LSP" voor een "speed pedelec" als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat de letterreeks uit de letters "LSU", "LSY" of "LSZ".

Art. 3.In artikel 15/3/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2014 pub. 20/04/2016 numac 2016014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebacht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: " § 1.De tijdelijke kentekenplaten van korte duur hebben een verkeersrode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit.

Voor bromfietsen bestaat het opschrift uit een groep van twee letters gevolgd door de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters. De tweede letterreeks begint met de letter "A" voor de bromfietsen van klasse A, met de letter "B" voor de bromfietsen van klasse B en met de letter "P" voor een "speed pedelec" als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Voor lichte vierwielers bestaat het opschrift uit een groep van twee letters gevolgd door de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een tweede groep van drie letters. De tweede letterreeks begint met de letter "U"." 2° in paragraaf 2 worden de woorden "onderste vignet en de dag op het bovenste" vervangen door de woorden "rechtse vignet en de dag op het linkse".

Art. 4.Artikel 15/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2014 pub. 20/04/2016 numac 2016014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling sluiten, wordt vervangen als volgt : " 15/4. De "CD" -kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003) Het opschrift bestaat uit een combinatie van de letters "CD" gevolgd door de letters " SA" voor de bromfietsen van klasse A, de letters " SB" voor de bromfietsen van klasse B, de letters " SP" voor een "speed pedelec" en de letters " SU" voor lichte vierwielers, boven een groep van drie cijfers".

Art. 5.In artikel 15/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2014 pub. 20/04/2016 numac 2016014119 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt: " § 1. De commerciële kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn mintgroen (RAL 6029). Het opschrift bestaat uit de letter "S" gevolgd door hetzij een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, hetzij een groep van drie cijfers boven een groep van drie letters."

Art. 6.De bijlage 2bis als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt vastgesteld volgens de als bijlage bij dit besluit gevoegde tekst.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 28 juli 2016.

F. BELLOT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 28 juli 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 28 juli 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen.

Brussel, 28 juli 2016.

F. BELLOT


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^