Ministerieel Besluit van 28 juni 2000
gepubliceerd op 23 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016188
pub.
23/08/2000
prom.
28/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten sluiten houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 1993 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de ziekte van Aujeszky, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 mei 1993, 7 augustus 1995, 14 december 1998 en 3 mei 1999, inzonderheid op de artikelen 11, 12, 13 en 21;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2000.

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bijkomende maatregelen dienen genomen worden om de circulatie van het virus van de ziekte van Aujeszky in beslagen met een hoog percentage gE-positieve varkens beter op te volgen;

Overwegende de noodzaak tot steekproefsgewijze controle van de serologische status van varkensbeslagen;

Overwegende dat de vergoeding per uitgevoerde analyse dient aangepast te worden aangezien de kostprijs wegens het grote aantal serologische onderzoeken gedaald is;

Overwegende dat de uitgaven in het kader van de bestrijding van de ziekte van Aujeszky dienen beperkt te worden.

Overwegende dat de prevalentie van de ziekte van Aujeszky in kleine varkensbeslagen zeer laag is;

Overwegende dat het aantal bloednamen bij eenzelfde varken dient beperkt te worden;

Overwegende dat het noodzakelijk is de normen voor de opvolgingstest voor kleine varkensbeslagen aan te passen teneinde de deelname aan certificeringsprogramma voor de ziekte van Aujeszky te stimuleren en aldus de bestrijding van deze ziekte te versnellen met het oog op zijn uitroeiing;

Overwegende dat de uitroeiing van de ziekte van Aujeszky en het verwerven van statuten essentiële voorwaarden stellen om de uitvoer van varkens naar de andere lidstaten van de Europese Unie te handhaven, Besluit :

Artikel 1.Een artikel 6 bis, luidend als volgt, wordt in het ministerieel besluit van 21 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten sluiten houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten ingevoegd : «

Art. 6bis.§ 1. In een varkensbeslag met een hoog percentage gE-positieve varkens kan, volgens de richtlijnen van de Dienst, om de 4 maanden een serologische steekproef genaamd evaluatietest uitgevoerd worden om de evolutie van de viruscirculatie te volgen. § 2. De Dienst kan bijkomende onderzoeken laten uitvoeren ter controle van de serologische status van de varkens. »

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "120 BEF" vervangen door de woorden "100 BEF (2,50 EUR)".

Art. 3.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "in het kader van artikel 7" vervangen door de woorden "in het kader van de opvolgingstest en de evaluatietest".

Art. 4.Bijlage III bij het ministerieel besluit van 21 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten sluiten houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2000 en artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 28 juni 2000.

J. GABRIELS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^