Ministerieel Besluit van 28 juni 2012
gepubliceerd op 05 oktober 2012

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029422
pub.
05/10/2012
prom.
28/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008 houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op de oproep tot kandidaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 5 maart 2012;

Overwegende dat de mandaten van de leden die in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van ideologische en filosofische strekkingen zetelen, werden hernieuwd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten.

Overwegende dat de leden aan de bij de decreet- en verordeningsbepalingen vastgestelde benoemingsvoorwaarden voldoen;

Overwegende dat het onmogelijk was om aan de voorschriften van de artikelen 2, eerste lid, en 3, § 1, eerste lid van het voormelde decreet van 17 juli 2002 te voldoen, gelet op het geringe aantal vrouwelijke kandidaten (alle oproepen tot kandidaten inbegrepen) en, bijgevolg, op de noodzakelijkheid de kandidaten op grond van hun ervaring en bekwaamheid te kiezen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Tot werkend lid van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten worden benoemd : 1° als beroepsmens wiens activiteit geheel of gedeeltelijk bestaat in de creatie van beeldende werken : - Michel CLERBOIS;2° als beroepsmens die het ambt van directeur of bewaarder van een museum, een centrum voor de hedendaagse kunst of een vereniging voor bevordering van de hedendaagse beeldende kunsten uitoefent : - Pierre HENRION; - Denise BIERNAUX; - Eric VAN ESSCHE; 3° als deskundige die het bewijs levert van zijn bevoegdheid of zijn ervaring op het gebied van de hedendaagse kunst : - Michel BAUDSON; - Bernard MARCELIS; - Kunty MOUREAU; - Luc NAVET; 4° als vertegenwoordiger van een erkende representatieve gebruikersorganisatie : - Anne LECLERCQ. § 2. De volgende leden zetten hun mandaat van werkend lid van de Raad van advies voor de beeldende kunsten voort, als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking : - Faltère PIEROTTINI(CDH); - Michel DALEMANS (MR); - Jacky LEGGE (PS); - Jean-Luc ROSSIGNON (ECOLO).

Art. 2.§ 1. Tot plaatsvervangend lid van de Commissie van advies voor de beeldende kunsten worden benoemd als beroepsmens wiens activiteit geheel of gedeeltelijk bestaat in de creatie van beeldende werken : - Jérôme DECOCK. § 2. De volgende leden zetten hun mandaat van plaatsvervangend lid van de Raad van advies voor de beeldende kunsten voort, als vertegenwoordiger van een ideologische en filosofische strekking : - Gwendoline D'HUART (CDH); - Dominique VAES (MR); - Xavier ROLAND (PS); - Andromaque ZENS (ECOLO).

Art. 3.De leden bedoeld in artikel 1, § 1, en in artikel 2, § 1, worden voor een mandaat van vijf jaar benoemd.

De mandaten van de in artikel 1, § 2, en in artikel 2, § 2 bedoelde leden worden hernieuwd overeenkomstig artikel 2, derde lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2012.

Brussel, 28 juni 2012.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^