Ministerieel Besluit van 28 juni 2017
gepubliceerd op 06 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017040338
pub.
06/07/2017
prom.
28/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040338

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


28 JUNI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, gewijzigd bij de wet van 21 juni 1985, de wet van 28 juli 1987 en de wet van 15 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur, artikel 42;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;

Overwegende dat de hieronder vermelde instantie voldoet aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 38 en 39 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur;

Overwegende dat de machtigingsaanvraag van de hieronder vermelde instantie voldoet aan de voorwaarden van artikel 40 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur, Besluit : Enig artikel. Vereniging Bureau Veritas VZW, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128-136, wordt gemachtigd voor het uitvoeren van : De goedkeuringen van het type, de overeenstemmingsbeoordelingen, de initiële, periodieke, intermediaire en uitzonderlijke onderzoeken en beproevingen, de hernieuwde overeenstemmingsbeoordelingen, het toezicht op de bouw en het toezicht op de interne inspectiedienst voorzien in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG voor tanks, batterijvoertuigen, batterijwagons en MEGC's (gascontainers met verscheidene elementen) met inbegrip van hun kranen en, in voorkomend geval, andere toebehoren zoals bedoeld in hoofdstuk 6.8 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG, en bestemd voor het vervoer van gassen van klasse 2 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG, uitgezonderd gassen of artikelen met cijfers 6 en 7 in de classificatiecode, en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van andere klassen die worden vermeld in bijlage I van het koninklijk besluit van 13 november 2011.

Brussel, 28 juni 2017.

Fr. BELLOT


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^